Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100123
Title: Tècniques japoneses de conservació-restauració de document gràfic
Author: Baronat López, Susanna
Director: Ruiz Recasens, Cristina
Keywords: Conservació i restauració de documents
Conservació i restauració del paper
Japonisme
Treballs de fi de grau
Conservation and restoration of documents
Conservation and restoration of paper
Japonism
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] En el treball s’expliquen amb detall les tècniques japoneses de conservació-restauració de document gràfic, les eines i els materials que s’utilitzen per portar-les a terme, així com alguns dels elements constitutius de les obres japoneses. Des d'Occident ha sorgit un creixent interès per aquesta metodologia i materials tradicionals, que s’han anat incorporant mica en mica, a la conservació-restauració pròpia. Aquesta s’ha vist beneficiada de l’intercanvi entre les tècniques de conservació-restauració orientals i les tècniques occidentals, que tenen sempre en ment l’objectiu de millorar les pràctiques de treball d’ambdues cultures. És evident que existeixen diferències en la tipologia d’obres d’Orient i Occident, i les tècniques que s’apliquen sobre elles s’exerceixen de manera independent, a causa dels materials i el propòsit de l’obra. És per això que amb el treball es pretén analitzar els avantatges i les limitacions que presenten les tècniques de conservació-restauració japoneses i fer una valoració personal sobre la possibilitat d’aplicar-les en alguns dels tractaments occidentals. L’aportació sobretot dels materials com el paper washi, dels adhesius com la cola funori o de les eines, especialment la varietat de pinzells o el suport d’assecat karibari, han estat d’una importància cabdal en la millora dels tractaments, i així ho expliquem en el treball.
[eng] In this research work we explained in detail the Japanese techniques of conservation and restoration of graphic documents, tools and materials used to carry them out, as well as some of the constituent elements of Japanese works. West has emerged from a growing interest in this methodology and traditional materials have been incorporated little by little into his own conservation and restoration. This has benefited the exchange between the techniques of conservation and restoration eastern and western techniques keeping always in mind the objective of improving working practices of both cultures. Clearly there are differences in the type of works of East and West, how the techniques which are applied on them are exercised independently because of the materials and the purpose of work or the restauration. For this reason the research work analyze the advantages and limitations of the Japanese techniques of conservation and restoration and tries to do a personal assessment about the possibility of applying them in some western treatments. The contribution of materials including paper washi, adhesives like funori glue or tools, especially the variety of brushes or drying karibari have been a big support and paramount in importance in the restauration techniques, and we explain it in the research work.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015. Tutor: Cristina Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/100123
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Baronat_Lopez_Memoria.pdf8.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons