Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100287
Title: El marco jurídico de la regulación de la prevención de riesgos laborales en el sector financiero: la necesaria reformulación de su modelo
Author: Murcia Fernández, José Manuel
Director/Tutor: Rojo Torrecilla, Eduardo
Pumar Beltrán, Núria
Keywords: Seguretat en el treball
Institucions financeres
Bancs
Seguretat social
Espanya
Industrial safety
Financial institutions
Banks
Social security
Spain
Issue Date: 4-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La tesi parteix de la necessitat d'investigar les causes que motiven l'aparent manca de sinistralitat laboral en el sector financer, tot i estar afectat per una crisi econòmica que ha motivat una reducció de llocs de treball, un augment d'atracaments, i una mala imatge derivada de col.lectius de desnonats i preferentistes que han perdut el seu habitatge o els seus estalvis i que mostren la seva indignació ocupant oficines bancàries . De la investigació realitzada, es dedueix que el problema deriva de diversos factors alguns específics del sector, existència de programes informàtics amb possible error crític a l'entrada de dades, existència d'atracaments bancaris, falta de protecció posterior a les persones afectades davant a la síndrome d' estrès posttraumàtic, manca de protocols suficients per a les dones embarassades, manca de mesurament tècnica de la capacitat personal per a suportar la càrrega de treball i organitzacional, i conseqüent falta de mesures o reductores sobre la mateixa, que produeix situacions d'estrès. La metodologia parteix de l'estudi de l'origen de la normativa actual, que consisteix en l'estudi de la normativa europea transposada i les deficiències de la mateixa respecte als principis que inspiren la Unió Europea, també s'estudia la transposició efectuada a l'ordenament jurídic intern espanyol, la actuació dels òrgans de vigilància i control de la normativa laboral, i l'actuació dins el sistema de la Seguretat Social, d'organitzacions privades, controlades pels empresaris que gestionen fons públics. Es detecta que, malgrat existir sentències, la situació d'inacció empresarial no ha variat molt, que tampoc s'ha modificat per la imposició de sancions pels organismes de control laborals i que hi ha una prevenció documentalista en la qual no es protegeix suficientment a les persones davant els riscos de l'ús habitual de l'ordinador, i que la protecció enfront dels factors de risc psicosocial és pràcticament nul.la, per falta de voluntat empresarial. Es detecta, així mateix, l'existència d'un desviament generalitzat, per part dels propis empresaris, i de les seves associacions, mútues col.laboradores de la Seguretat Social de les malalties d'origen laboral al Sistema Públic de Salut, que, en haver d'assumir el cost sanitari de les mateixes, provoca un col.lapse econòmic del mateix, i permet l'elaboració d'una política documentalista empresarial de la prevenció de riscos laborals al nostre país. Es conclou la necessitat d'incloure als col.lectius exclosos en l'àmbit europeu, d'efectuar una sèrie de modificacions a la normativa de prevenció de riscos laborals espanyola, per adaptar-la correctament a la normativa europea, i de modificar els procediments administratius, equilibrant, dels òrgans de vigilància i control laborals, així com dels òrgans sanitaris de la Seguretat Social, i de democratitzar les Mútues col.laboradores, transparentant la seva gestió i incardinant-les verticalment sota les gestores públiques de la Seguretat social, entre altres qüestions detectades.
This thesis starts on the necessity to investigate the causes that motivate the apparent lack of occupational accident on the financial sector, besides being affected by an economic crisis that has induced a reduction of available jobs, and a negative public opinion consequence of groups of evicted and "preferentistas" that have lost their home or savings and proclaim to be angry by occupying banking offices. From the carried out investigation, it seems that the problem derives from several factors, some specific to the sector, such as the existence of informatics programs with a possible critical error on the data input, existence of bank robbery, lack of posterior protection to the affected people for the post-traumatic stress syndrome, lack of sufficient protocols for pregnant women, lack of technical measurement of the personal supportability of the load of work, as well as organizational, and a consequent lack of solutions or reductions to it, which origin stress situations. The methodology starts on the study of the origin of the actual normative, consistent of the study of the transposed European normative and the deficiencies of it compared to the principles that inspire the European Union, it is also studied the transposition made on the internal Spanish law system, the action of the control and vigilance organs of the labor regulations, and the actuation within the system of Seguridad Social of private organizations, controlled by businessmen that manage public funds. It is noticed that, although there are existent verdicts, the inaction situation of the companies hasn't changed much, and neither has been modified by the imposition of sanctions by the labor control organisms, and exists a documentarist prevention in which the people are not protected enough against the risks of continuous computer usage, and also the fact thet the protection against psycho-social risk factors is practically inexistent, due to lack of businessmen volition. It is also noticed the existence of a generalized deviation, from the businessmen themselves and their associations, Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social of the diseases of occupational origin to the Sistema Priblico de Salud (healthcare public system), which being in the situation to have to assume the health costs of them, provokes an economic collapse on it, and allows the creation of a documentarist business politic on the prevention of occupational hazards on our country. It is concluded that is necessary to include the excluded groups on the European scope, to effectuate a series of modifications on the Spanish law on occupational hazards, willing to adapt it rightly to the European law, and to modify the administrative procedures, equilibrating them, of the control and vigilance organs, as well as the healthcare organs of Seguridad Social, and democratize the Mutuas Colaboradoras, making their management more transparent and incardinating them vertically under the public manager of Seguridad Social, among other issues detected.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100287
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMMF_TESIS.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons