Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100441
Title: Disseny d’una unitat d’anàlisi forense digital en una biblioteca
Author: López del Castillo Wilderbeek, Teodoro
Director: Térmens i Graells, Miquel
Keywords: Preservació digital
Patrimoni bibliogràfic
Biblioteques
Arxius
Tesis de màster
Digital preservation
Bibliographic heritage
Libraries
Archives
Masther theses
Issue Date: 10-Jun-2013
Abstract: El present treball és una proposta de disseny per a la instal·lació d’una unitat d’anàlisi forense digital a la Biblioteca de Catalunya (model exportable a altres biblioteques) que permeti resoldre els problemes que plantegen els diferents suports d’emmagatzematge de dades tot fent ús (encara que no exclusivament) de maquinari i programari molt especialitzat, el qual habitualment està destinat a la investigació criminal, però en aquest cas adaptat a la preservació del patrimoni cultural dins les biblioteques. L’objectiu, per tant, és la concreció dels passos necessaris i mínims per a la instal·lació d’aquesta unitat, sempre tenint en compte les necessitats i particularitats de la BC, un centre que té com a missió (entre d’altres) vetllar per la conservació i la preservació del patrimoni bibliogràfic de Catalunya1, així que la integració de la unitat ha de ser coherent amb la missió esmenada. Un cop completada la instal·lació, la unitat haurà de ser capaç de preservar amb èxit i garantir la integritat dels continguts born digital dins els plans de preservació digital de la institució, encara que aquests es presentin en suports obsolets com disquets o altres de vigents com les memòries USB. El pla de disseny contempla dins el seu abast quins suports físics s’inclouen al pla de treball i quins no, en funció d’un anàlisi dels més utilitzats dins l’àmbit territorial català i també els tipus de continguts acceptats, que són els que corresponen a arxius personals. Per tal de facilitar un estat de la qüestió i donar exemples de donacions de diferents solucions emprades per superar els múltiples problemes que plantegen els suports amb contingut born digital, s’han estudiat unitats ja existents al Regne Unit i als EUA. Aquestes dades han servit com a referent per després escollir les millors opcions per als requeriments de la unitat. A continuació s’han proposat dos possibles dissenys d’unitat d’anàlisi forense; un de nivell bàsic, amb els elements mínims i necessaris per a la recuperació de dades, i un de nivell avançat, amb les solucions actuals d’última generació. Un cop finalitzat l’anàlisi de referents i els possibles dissenys, s’han exposat tots els recursos necessaris amb les solucions de programari i maquinari existents, quin tipus de personal s’hauria de contractar per operar amb la unitat, les especials característiques de l’espai necessari i una proposta de procediments de treball que inclouen tres diagrames per a casos concrets. Per últim, s’ha elaborat una proposta de planificació d’implementació de la unitat, amb diferents pressupostos per tal de contemplar diferents necessitats, detall de fases i de tasques, calendari, dos tipus de propostes per avaluar els resultats de la unitat i quina seria la política de difusió per al projecte.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona i UPF, curs 2012-2013. Tutor: Dr. Miquel Térmens Graells (UB)
URI: http://hdl.handle.net/2445/100441
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Teodoro_LopezdelCastillo.pdf5.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons