Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100450
Title: La secularización del matrimonio en España
Author: Griñó Ódena, Lluís
Director/Tutor: Satorras Fioretti, Rosa Ma. (Rosa María)
Keywords: Matrimoni civil
Matrimoni (Dret canònic)
Matrimoni (Dret)
Civil marriage
Marriage (Canon law)
Marriage law
Issue Date: 10-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Aquesta tesi està orientada a l'estudi de la secularització del matrimoni, és a dir, com la legislació estatal espanyola va incorporar al seu ordenament jurídic el matrimoni que fins al segle XIX havia estat recollit pel dret canònic. En el seu origen, després en determinats moments històrics, aquesta va consistir en un transvasament de jurisdicció total, sense alterar el seu contingut primigeni. Aquest objecte inicial de transvasament es va superar i s'ha vist com es dóna un viratge en clau divorcista desprenent-se d'un element definitori com és la indissolubilitat, almenys en el seu sentit formal, donat que s'ha demostrat en l'estudi que el matrimoni té una vocació de perennitat. L'últim pas legislatiu en aquestasecularització ha estat el fet de permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe, produint així una crisi d'identitat a la institució. L'objectiu d'aquesta tesi ha estat demostrar de quina manera, després de perdre la nota de la indissolubilitat i d'un debilitament de l'heterosexualitat, acompanyat d'una mentalitat individualista, ens trobem amb un model matrimonial erosionat, amb un procés de desjuridificació i privatització forta i evident fruit d'una revolució social i cultural, però que dóna resposta als reptes de la nostra societat postmoderna. En la investigació es desvetlla com després de la seva deconstrucció serà el matrimoni qui inquirirà cadascun dels seus elements essencials i tornarà a edificar-se en la seva solidesa innata mantenint el seu paper vertebrador en la societat dels segles venidors.
This thesis aims to study the secularization of marriage, that is, how the Spanish state has added to its national law the figure of marriage, which until the nineteenth century was only part of the canon law. Originally, and later at certain historical moments, this addition consisted of a pure jurisdiction transfer, not implying any change in its primal content. However, this initial approach shifted to a clear pro- divorce view getting rid of a defining element as the indissolubility, at least in its formal sense, as this study demonstrates that marriage pursues perpetuity. The last legislative step in this secularization process was to allow same-sex marriage causing an identity crisis in the institution. The purpose of this research is to demonstrate how, in a clearly more individualistic environment, the fact of loosing the indissolubility nature together with a weakening of heterosexuality, have caused that we now face an eroded marriage model and a strong process of dejuristifying and privatization which are obviously the result of a social and cultural revolution responding to the challenges of our postmodern society. This research also reveals how after its deconstruction, the marriage figure should inquire each of its essential parts and be rebuilt on its innate strength maintaining its unifying role in the society for centuries to come.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100450
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LLGO_TESIS.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.