Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100501
Title: La mundialización de la economía brasileña en sus empresas transnacionales
Author: Magalhães, Karla Núbia
Director: Granell, Francesc, 1944-
Forner i Delaygua, Joaquim-Joan
Keywords: Globalització (Economia)
Empreses multinacionals
Països emergents
Brasil
Globalization (Economics)
International business enterprises
BRIC countries
Brazil
Issue Date: 4-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La present investigació es centre en l'anàlisi de les empreses multinacionals del Brasil. La qüestió de les empreses multinacionals és, avui en dia, un bon aspecte del dret econòmic internacional, ja que són un dels principals vehicles d'internacionalització de capital, principals protagonistes dels processos d'integració, globalització i regionalització del capital. Ocupant un lloc destacat trobem aquelles procedents de països emergents, específicament les brasileres, objecte del present estudi. La rellevància del tema, radica en la innovació, per primera vegada, les sortides d'inversió estrangera directa d'economies en desenvolupament assoleixen xifres sense precedents, principalment aquelles orientades al països del Sud. Tanmateix, fonts relacionades entra la IED i el creixement econòmic, prosperitat i desenvolupament industrial en els països emergents. L'IED augmenta l'estoc de capital país, la productivitat i els nivells d'ocupació i renta. E1 tema s'insereix en un esforç acadèmic en profunditzar, des d'una doble perspectiva, en l'anàlisi dels canvis interns i externs que s'estan produint en el procés d'internacionalització brasilera a partir de l'última dècada i més específicament, en l'aspecte nou del creixement i enfortiment de les seves empreses multinacionals. El model conceptual es recolza en les principals teories sobre la internacionalització d'empreses, amb especial èmfasis en els elements del Paradigma Eclèctic, especialment per els avantatges de propietat i de localització, i el Model Uppsala, donat que la majoria de les empreses multinacionals brasileres analitzades en l'estudi de cas, seguint un procés seqüencial de desenvolupament que depèn de l'acumulació gradual de coneixement sobre mercats externs per aconseguir la seva internalització. L'estudi examina les decisions del mode d'entrada i mode d'establiment per una mostra de 114 empreses. S'han analitzat les inversions en múltiples països de destí empreses per empreses multinacionals brasileres de diferents característiques. Desprès de la construcció del qüestionari centrat en els fins específics d'aquesta investigació, es va realitzar un anàlisi desprès de recol.lectar informació i es va entrevistar a executius de les empreses multinacionals brasileres. Ela resultats de l'estudi mostren el paper decisiu de l'Estat en el desenvolupament de mesures per incentivar i enfortir aquestes empreses.
This research focuses on the analysis of multinational companies in Brazil. The question of multinational corporations is now an essential aspect of international economic law, since they are one of the main vehicles of internationalization of capital, leading in the processes of integration, globalization and regionalization of the capital. Occupying a prominent place those precedents are emerging countries, particularly Brazil, object of this study. The relevance of the issue lies in innovation, because for the first time, FDI outflows from developing economies reached record levels, especially those aimed at developing countries. Also, there are strong relationships between FDI and economic growth, prosperity and industrial development in emerging countries. FDI increases stock of capital, productivity, and employment levels and income. The issue is uncertain in an academic effort to deepen, from two perspectives, the analysis of internal and external changes that are occurring in the process of Brazilian internationalization from the last decade and more specifically, in the new aspect of growth and strengthening of its multinational companies. The conceptual model is based on the main theories on internationalization of enterprises, with special emphasis on the elements of the Eclectic Paradigm, especially for the benefits of ownership and location, and the Model of Uppsala, given that the majority of Brazilian multinational companies analyzed in the case study, follow a sequential development process that depends on the gradual accumulation of knowledge about foreign markets to achieve its internationalization. The study examined the decisions of the input mode and setting mode for a sample of 114 companies. Investments in multiple destination countries undertaken by Brazilian multinational companies with different characteristics were analyzed. After construction focused on the specific purposes of this research questionnaire, an analysis was made after collecting information and interview executives of Brazilian multinational companies. The study results show the decisive role of the state in the development of measures to encourage and strengthen these companies.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100501
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret i Economia Internacionals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KNM_TESIS.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons