Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100502
Title: La ejecución de sentencias en el ámbito del derecho del trabajo: en particular la ejecución de sentencias por despido
Author: Prat Ramon, Maria Immaculada
Director: Abella Mestanza, María José
Garcia Viña, Jordi
Keywords: Execució (Dret)
Dret del treball
Acomiadament de treballadors
Salaris
Dret concursal
Dret internacional del treball
Espanya
Executions (Law)
Labor laws and legislation
Dismissal of employees
Wages
Bankruptcy (Law)
International labor laws and legislation
Spain
Issue Date: 11-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: És difícil sintetitzar en cinc-centes paraules, la present tesi doctoral. Es parteix del procés executiu com a base de l'explicació de la institució de l'execució, previst en la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) de 1/2000, de 7 de gener, que té caràcter supletori, respecte de la LRJS. S'estudia el execució laboral, regulada en la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS), en les seves dues fases: execució provisonal i execució definitiva. En la present Tesi es tracten d'una banda, les novetats que afecten a l'execució com a procediment: la figura del secretari judicial i la reforma efectuada per Llei 13/2009, i la seva nova resolució processal: el decreto.y la possibilitat de dictar resolucions orals. D'altra banda, es tracta la incidència de la Llei 22/2003 Concursal (modificada per Llei 38/2011) i el seu caràcter controvertit en l'execució laboral. És de destacar, igualment, la nova configuració del Fons de Garantia Salarial. La novetat de la reforma de la substitució de l'acomiadament per sanció i el seu tractament en l'execució. Els diferents tipus de processos en l'execució: Ejecucion de sentències en matèria de Seguretat Social; execució de sentències d'acomiadament amb especial referència als acomiadaments col·lectius i recents sentències del TS; execució de sentències de conflicte col·lectiu i nova possibilitat de transacció en l'execució. Hi ha una referència a l'execució laboral internacional. Finalment consten les conclusions a què he arribat.
It is difficult to summarize in five hundred words, this PhD thesis. It is part of the executive process as a basis for explaining the institution of execution, provided for in the Code of Civil Procedure (LEC) 1/2000 of 7 January, which has additionally, regarding the LRJS. Provisonal final execution and performance: the work execution, regulated in the current law regulating the Social Jurisdiction (LRJS), in its two phases is studied. In this thesis are discussed on the one hand, developments affecting the implementation and procedure: the figure of the Clerk and the reform introduced by Law 13/2009 and further procedural order: the decreto.y the possibility of issuing resolutions oral. On the other hand, the incidence of Bankruptcy Act 22/2003 (as amended by Law 38/2011) and its controversial character in the work execution is. It is noteworthy, too, the new configuration of the Wage Guarantee Fund. The novelty of the reform of the replacement of the dismissal sanction and its treatment in execution. The different types of processes in execution: enforcement of judgments in matters of social security; enforcement of judgments of dismissal with particular reference to collective and recent judgments of TS layoffs; enforcement of judgments collective action and innovative potential transaction execution. There is a reference to international labor execution. Finally comprise the conclusions I have reached.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100502
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIPR_TESIS.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.