Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100601
Title: Caracterització de la fibromiàlgia i factors pronòstic de resposta al tractament
Author: Torres, Xavier (Torres Mata)
Director: Valdés Miyar, Manuel
Keywords: Fibromiàlgia
Simulació (Medicina)
Personalitat
Cribratge
Fibromyalgia
Malingering
Personality
Medical screening
Issue Date: 10-Mar-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La fibromiàlgia és una síndrome freqüent que cursa amb dolor crònic generalitzat i altres símptomes com fatiga, alteracions afectives i de la son, alteració d'algunes capacitats cognitives i una notable disminució de la capacitat funcional i interferència en les àrees vitals de l'individu que la pateix. Malgrat els notables avenços científics que s'han assolit en el coneixement d'aquesta síndrome, tant la pròpia fibromiàlgia com els pacients segueixen patint un descrèdit que agreuja el seu patiment i dificulta les relacions amb el sistema sanitari i els serveis socials. Al nostre parer, aquest descrèdit està relacionat, entre d'altres, amb els dubtes sobre la ubicació nosològica de la fibromiàlgia, la manca de credibilitat de la gravetat dels símptomes referits pels pacients i les sospites de simulació, i les explicacions de la malaltia basades en suposades característiques específiques de personalitat que propicien un major dramatisme, impacte de les demandes de l'entorn i un maneig inadequat d'aquests requeriments contextuals. Per tant, els objectius dels estudis d'aquesta tesi s'han dirigit a verificar la possibilitat de diferenciar la fibromiàlgia d'altres trastorns per dolor crònic de presentació clínica similar i de la simulació, a avaluar l'existència de característiques de personalitat pròpies de la fibromiàlgia i, per tant, diferents d'altres trastorns per dolor crònic i d'una malaltia crònica que no cursa amb dolor crònic. Tanmateix, ens va interessar complementar aquest objectiu amb l'avaluació de la influència de les característiques de personalitat dels pacients amb fibromiàlgia en la resposta a un tractament multidisciplinari. Els resultats suggereixen que tant en població espanyola com llatinoamericana, la fibromiàlgia és distingible d'altres trastorns per dolor crònic sobre la base de la simptomatologia somàtica, depressiva i ansiosa, el grau de catastrofisme i la incapacitat funcional que comporten. Aquesta diferenciació no només dona suport a la definició de la fibromiàlgia com una entitat discreta sinó que també facilitaria la seva detecció i tractament precoços. Així mateix, la fibromiàlgia sembla distingible de la simulació tant si l'objectiu del pacient és iniciar un tractament com sol•licitar una compensació econòmica per invalidesa. Aquesta troballa no només contribueix a corregir l'atribució dels símptomes de la fibromiàlgia a motivacions per obtenir beneficis secundaris de tipus econòmic sinó que també pot ajudar a la necessàriament minuciosa tasca de detectar la simulació. Finalment, no es va observar un perfil específic de personalitat en la fibromiàlgia un cop controlat l'efecte de variables de confusió com l'estat psicopatològic. La personalitat va permetre, no obstant, definir dos subgrups de pacients amb diferent resposta al tractament. Aquesta agrupació podria contribuir a millorar el tractament ajudant a dissenyar intervencions més específiques i a millorar altres variables implicades en el procés terapèutic com el compliment de pautes, l'aliança terapèutica o la seqüenciació del tractament.
Fibromyalgia is a common syndrome characterized by widespread chronic pain along with other accompanying symptoms such as fatigue, emotional and sleep disorders, cognitive dysfunction and a remarkable increase of disability and interference in psychosocial domains. In spite of the significant advances in the scientific knowledge of this syndrome attained in recent years, both patients and the diagnosis of fibromyalgia itself endure a discrediting that may worsen patients' suffering and hamper their relations with the health system and social services. In our opinion, this discrediting may be related, among others, to doubts about the legitimacy of the nosologic status of fibromyalgia, suspicions that symptoms are exaggerated or simulated, and explanations of the onset and maintenance of the syndrome based on presumed specific characteristics of personality that foster an abnormal impact of contextual demands and a lower coping ability. Therefore, the studies of this thesis are aimed at assessing: a) if the clinical presentation of the fibromyalgia syndrome is different enough from that of other chronic pain disorders, thus suggesting that fibromyalgia is better understood as a discrete clinical entity; b) if the psychopathological profile observed in fibromyalgia patients allows differentiating them from cases of simulation; and c) if fibromyalgia patients are characterized by a specific personality profile, if personality profiles allow defining subgroups of patients, and if every subgroup shows a different therapeutic response to multidisciplinary treatment. Our results suggest that both in Spanish and Latin American samples, fibromyalgia is distinguishable from other chronic pain disorders on the basis of somatic, depressive and anxiety symptoms, catastrophizing and functional disability. Likewise, fibromyalgia is reliably distinguishable from simulation both if patients have initiated a legal process aimed at obtaining compensation for disability or not. Finally, fibromyalgia patients did not show a specific personality profile once controlled the effect of confusion variables such as psychopathology. The personality assessment allowed, however, the definition of two subgroups of patients showing different therapeutic responses.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100601
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XTM_TESI.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons