Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100709
Title: Processos de gestió i regulació en matemàtiques a l'aula d'acollida de Secundària
Author: Rodríguez Pérez, Ana Carmen
Director: Rosich Sala, Núria
Puigcerver Oliván, Manuel
Keywords: Ensenyament secundari
Ensenyament de la matemàtica
Comunicació interpersonal
Secondary education
Immigrants
Mathematics education
Interpersonal communication
Issue Date: 19-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi presenta un estudi sobre la gestió i regulació de l’ensenyament i aprenentatge matemàtic amb alumnat immigrant nouvingut de l’aula acollida d’educació Secundària. La revisió de la bibliografia ens ha mostrat que són molts pocs els estudis realitzats amb alumnes de procedència asiàtica, ja que són moltes les dificultats que presenten aquests alumnes, sobre les diferències culturals, de llengua, etc., respecte dels alumnes autòctons. L’estudi s’ha realitzat en diferents fases. En primer lloc es va fer un estudi pilot per tal de valorar els instruments de la mateixa. Els resultats del mateix ens van portar a fer un segon estudi amb una població d’alumnat d’origen asiàtic. La metodologia emprada ha estat descriptiva, ja que tenien com objectiu descriure els processos de gestió i regulació que es produeixen en una aula d’acollida. Es va començar l’estudi passant unes proves inicials, tant de continguts matemàtics com de resolució de problemes, les quals ens van donar informació valuosa dels coneixements que tenien els nostres alumnes en el moment de l’escolarització en el nostre país; i per tant ens orientaven en la gestió i regulació que s’havia de fer. Per veure l’evolució i l’adaptació de l’alumnat immigrant nouvingut es van dissenyar uns tallers d’àlgebra i de geometria que formaven part del currículum oficial. A partir d’aquests tallers hem estudiat les interaccions comunicatives (tant verbals, com gestuals) i les reaccions que es produïen durant la resolució dels problemes, els resultats de les quals ens han ajudat a entendre com els alumnes, plantejaven, argumentaven, i en definitiva feien els problemes. I també, evidentment, ens aportaven noves formes de seguir la regulació de l’aula d’acollida.
[eng] This thesis presents a study on the management and regulation of teaching and learning mathematics with immigrant students arrived from the host classroom of secondary education. The literature review shows very few studies with students of Asian origin because there are many difficulties with these students regarding cultural and language differences, among other factors and this is not the case with native students. The study was conducted in several phases. First of all, we carried out conducted a pilot study to evaluate the tools. The results also took us to a second study with a population of students of Asian origin. The methodology used was descriptive because its objective was to describe the management procedures and regulation that occur in a reception class. We began carrying out some initial tests, (both mathematical) content and problem solving, which gave us valuable knowledge about the level our students had at the time of enrollment in our country. This helped us adjusting and regulating classroom activities placement of students and so on. Furthermore, we designed algebra and geometry workshops as part of the official curriculum in order to see the evolution and adaptation of newly arrived immigrant students. Since these workshops studied communicative interaction (both verbal and gestural) and reactions that occurred during the resolution of the tasks, the results helped us to understand how students answered, argued, and ultimately worked out the exercises. These findings offer us new ways to continue regulating the reception class.
[spa] Esta tesis presenta un estudio sobre la gestión y regulación de la enseñanza y aprendizaje matemático con alumnado inmigrante recién llegado al aula de acogida en la educación Secundaria. La revisión de la bibliografía nos ha mostrado que son muy pocos los estudios realizados con alumnos de procedencia asiática, porque son muchas las dificultades que presentan estos alumnos, sobre las diferencias culturales, de lengua, etc., respecto de los alumnos autóctonos. El estudio se ha realizado en diferentes fases. En primer lugar se realizó un estudio piloto para valorar los instrumentos del mismo. Los resultados de este nos llevaron a hacer un segundo estudio con una población de alumnado de origen asiático. La metodología utilizada ha sido descriptiva, ya que tenían como objetivo describir los procesos de gestión y regulación que se producen en un aula de acogida. Se comenzó el estudio pasando unas pruebas iniciales, tanto de contenidos matemáticos como de resolución de problemas, las que nos dieron información valiosa de los conocimientos que tenían nuestros alumnos en el momento de la escolarización en nuestro país y, por lo tanto nos orientaban en la gestión y regulación que se tenía que hacer. Para ver la evolución y la adaptación del alumnado inmigrante recién llegado se diseñaron unos talleres de álgebra y de geometría que formaban parte del currículo oficial. A partir de estos talleres hemos estudiado las interacciones comunicativas (tanto verbales como gestuales) y las reacciones que se producían durante la resolución de los problemas. Los resultados nos han ayudado a entender cómo los alumnos, planteaban, argumentaban, y en definitiva hacían los problemas. Y también, evidentemente, nos aportaban nuevas formas de seguir la regulación del aula de acogida.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100709
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACRP_TESI.pdf9.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons