Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100760
Title: El bisbat d’Urgell a l’inici del segle XIV (a través de la visita pastoral de 1312 a 1315)
Author: Palau i Baduell, Josep M.
Director/Tutor: Baiges i Jardí, Ignasi J. (Ignasi Joaquim)
Keywords: Baixa edat mitjana
Urgell (Comtat)
Geografia eclesiàstica
Fons documentals
Late Middle Ages
Ecclesiastical geography
Library resources
Issue Date: 21-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi consisteix en la transcripció i l’estudi de la visita arquebisbal al bisbat d’Urgell realitzada entre l’any 1312 i 1315. Aquesta és la part més important del treball, ja que és una font pràcticament inèdita. La transcripció del document té un gran interès per conèixer la vida religiosa d’Urgell a l’inici del segle XIV i, a més, perquè juntament amb una visita a la diòcesi Lleida de l’any 1328, són les dues úniques visites arquebisbals conegudes que es conserven als arxius catalans. L’estudi de la visita és l’altra gran part del treball. S’ha realitzat un succint estudi de les visites pastorals, determinant-ne el seu origen, la seva funció i el seu desenvolupament, alhora que es planteja un estat de la qüestió de l’estudi d’aquesta visita. A continuació s’emmarca la font en el territori en què es donà, de manera que es descriu la diòcesi d’Urgell a inicis del segle XIV. S’inicia amb un breu apunt històric del bisbat, per continuar amb la delimitació de l’àmbit geogràfic del bisbat d’Urgell des d’una òptica eclesiàstica. Seguidament, s’analitza la font transcrita des de diversos punts de vista amb la finalitat de perfilar quina era la vida del clergat i del laïcat urgel·litans a inicis del segle XIV. A continuació es fa un estudi de la visita a través dels punts principals de l’esquema clàssic de les visites baixmedievals: la visitatio rerum, és a dir, la inspecció ocular de l’edifici i els objectes de culte, i la visitatio hominum, això és, l’observació de la conducta del clergat i del laïcat. Per últim cal destacar la cartografia elaborada amb la distribució parroquial de la diòcesi al segle XIV.
[eng] The following thesis is based on the transcript and study of the archiepiscopal visitation to the Urgell diocese conducted between years 1312-1315. This data comprises the main part of the doctoral thesis, since the unpublished source is practically unknown. The transcript of the document is of great interest in order to know the religious life of Urgell at the beginning of the fourteenth century, and additionally, it is of great importance due to it is the only known archiepiscopal visitation preserved in the Catalan archives, together with a visitation performed in 1328 to the diocese of Lleida. The source transcription is completed by an in-depth study, performing in first place a brief analysis concerning the pastoral visits, their origin, function and development, providing therefore the main facts surrounding the studied visitation. Subsequently the source is located in its territorial context, consequently describing the territory of the diocese of Urgell in the early fourteenth century. It begins with a brief historical context of the diocese to continue with the delimitation of the geographical area since an ecclesiastical perspective. The study is continued by the analysis of the transcribed source since several points of view in order to outline the main traits of the life of the clergy and lay people of the Urgell diocese within the early fourteenth century. Eventually the visitation is surveyed through the classical scheme of Late Medieval pastoral visits: the visitatio rerum, that is, the visual inspection of the building and the liturgical objects, and the visitatio hominum, the observation of the behaviour of the clergy and laity. Finally, a mapping has been performed in which the parish distribution of the diocese of Urgell within the fourteenth century is displayed.
URI: http://hdl.handle.net/2445/100760
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volum_I.pdf14.75 MBAdobe PDFView/Open
Volum_II.pdf9.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons