Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101581
Title: Els emprèstits: Anàlisi financera i econòmica durant el període 2007-2013
Author: Buscà Hernández, Eduard
Director: Pons Cardell, M. Àngels
Keywords: Economia
Deute públic
Crisi econòmica, 2008-
Treballs de fi de grau
Economics
Public debt
Global Financial Crisis, 2008-...
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: (cat)La crisi econòmica, que des de l’any 2007 està succeint a Espanya, ha fet sorgir l’interès per algunes variables com el Deute Públic. És una realitat que en l’època expansiva prèvia no es va tenir cura en mantenir nivells adequats d’aquesta variable i ara s’està veient com el nostre país té problemes per retornar el Deute, degut als seus nivells elevats, que superen fins i tot el Producte Interior Brut espanyol. En aquest treball s’analitzarà, des d’un punt de vista financer, el Deute Públic, concretament les modalitats dels títols de renda fixa que emet el Tresor Públic, afegint-hi exemples. A més, des d’un punt de vista econòmic, s’analitzaran també altres variables rellevants com són el dèficit públic, l’estructura temporal dels tipus d’interès, la prima de risc i les agències de ràting, establint les relacions pertinents amb la variable d’interès principal del treball, el Deute Públic i la seva evolució.
(eng)The economic crisis, which since 2007 is happening in Spain, has done to arise the increasing of some interest importance variables such as Public Debt. It is a fact that during the expansive stage previous didn't have care in maintaining adequate levels of this variable and now we’re seeing how our country has problems to return the debt due their high levels, exceeding even all the Spanish's GDP. In this work will be analysed public debt from a financial perspective, specifically the modalities of titles fixed income, issued by the Public Treasury, adding examples. In addition, from an economic perspective, will analyse also other relevant variables such as the public deficit, the time structure of interest rate, the risk premium and the rating agencies, oriented all of these towards setting relations with the relevant variable of this work, Public Debt and its evolution. To finish this work it will be presented a graphical evolution of primary and secondary market of debt issued by Public Treasury which will be important to evaluating the main instruments and entities that have influence more and intervene in the crisis period 2007-2013.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016 , Tutor: Mª Àngels Pons Cardell
URI: http://hdl.handle.net/2445/101581
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Busca-Eduard-juliol16.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons