Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101584
Title: Interpretació i elaboració del llenguatge escrit a matemàtiques amb alumnat de Primer Cicle de Primària
Author: Capelo Cobo, Susana
Director: Rosich Sala, Núria
Puigcerver Oliván, Manuel
Keywords: Didàctica de la matemàtica
Educació primària
Comprensió de la lectura
Aritmètica
Mathematics teaching methods
Primary education
Reading comprehension
Arithmetic
Issue Date: 21-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Malgrat tots els moviments de renovació pedagògica sorgits en els últims anys i de la preocupació de la comunitat educativa i concretament de mestres i professors de matemàtiques, el procés d'ensenyament i aprenentatge d'aquesta disciplina continua sent, avui en dia, difícil i associat a problemàtiques molt diverses. Aquesta realitat serveix de punt de partida d'aquest treball, que mitjançant un estudi longitudinal i de l'elaboració de materials propis per a la investigació, intenta abordar els diferents factors que contribueixen a aquesta realitat, sabent que són molts i de índole molt diversa. El nostre treball està centrat en donar resposta a quina és la implicació de la comprensió lectora i el domini de les estructures bàsiques del llenguatge, en la resolució de problemes aritmètics en el primer cicle de la Educació Primària. Sovint sentim a dir, que les matemàtiques són un llenguatge que el nen aprèn de manera simultània als primers aprenentatges lògic-matemàtics, i manté una relació amb el llenguatge general tant oral com a escrit. Moltes de les dificultats que es troben habitualment en el camp de la resolució de problemes aritmètics a les primeres edats, no tenen tant a veure amb la comprensió de l'algoritme sinó que pertanyen a la lectura i comprensió de l'enunciat, a la selecció i organització de les informacions que ofereix l'enunciat, i a la traducció a termes matemàtics. Aquesta recerca dóna algunes respostes a preguntes com ara: Quina implicació tenen la comprensió lectora i el domini de les estructures bàsiques del llenguatge, en la resolució de problemes aritmètics en alumnes de primer cicle de Educació Primària? Aquesta pregunta a la que diversos autors s'han acostat a la problemàtica de la comprensió lectora associada a la resolució de problemes, però la nostra recerca aprofundeix fent un seguiment d'un grup d'alumnes de 6 a 8 anys durant dos cursos escolars, en l'etapa final de consolidació del procés de lecto-escriptura, aquest fet diferencial marca aquesta recerca. Els resultats segons els test de comprensió lectora ACL-1 ens mostren que el grup d'estudi està força equilibrat en el nivell de comprensió lectora, si agrupem als alumnes amb un resultat alt o moderadament alt, i els de nivell baix i inferior, ens dona un nombre bastant similar, també succeeix si ho comparem amb el grup de puntuació normal. Però aquesta prova ens permet un altre tipus d'anàlisi que creiem interessant aportar a la recerca. Sabem que cada una de les preguntes que conformen el test, correspon a una tipologia textual concreta i a una dimensió de la comprensió lectora. I hem vist que el major nombre d’errades ha estat en el text narratiu i respecte a la dimensió de la comprensió lectora més compromesa, em comprovat que és la comprensió inferencial. Respecte dels resultats de les diferents proves de resolució de problemes ens hem trobat amb un grup que tenen un bon nivell i que es relaciona amb els resultats obtinguts amb les proves de llenguatge.
[eng] Despite the latest educational advances taking place in the last few years, as well as the concern of the educational community, especially involving maths teachers in both primary school, the teaching and learning process in this field is still an arduous task associated with a wide variety of causes. This fact has been used as the starting point of this research project, which aims to deal with the different factors that contribute to this reality by means of a long-term study, as well as the creation of specific resources, taking into consideration that there are a great many and of diverse nature. Our research project is based on analysing to what extent reading comprehension as well as good command of basic structures in the language have an influence on mathematical problem solving in the first grades of Primary School students. We have often been told, that mathematics is a language a child learns simultaneously with the first mathematical logical learning processes, as well as that it is closely related to both oral and written language. Many of the difficulties we usually might come up against when it comes to arithmetic problem solving at early ages, do not stem from the understanding of the algorithm involved, but from the reading comprehension of the written information provided, the selection an organization of the insight given in the question and the translation of this information into mathematical terms. This research project gives answer to questions such as: How do reading comprehension and a lack of command of basic structures of the language affect arithmetic problem solving in the first stages of Primary school? Several experts have attempted to give answer to the issue of how reading comprehension affects maths problem solving, however, this research deepens its roots in the last stage of the consolidation of the literacy process, by carrying out a follow-up study among pupils aged 6-8 for two school years.
URI: http://hdl.handle.net/2445/101584
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.SCC_1de21.pdfPrevi1.22 MBAdobe PDFView/Open
02.SCC_2de21.pdfPresentació i justificació1.19 MBAdobe PDFView/Open
03.SCC_3de21.pdfCapítol I11.05 MBAdobe PDFView/Open
04.SCC_4de21.pdfCapítol II19.85 MBAdobe PDFView/Open
05.SCC_5de21.pdfCapítol III19.37 MBAdobe PDFView/Open
06.SCC_6de21.pdfCapítol IV9.61 MBAdobe PDFView/Open
07.SCC_7de21.pdfCapítol V11.41 MBAdobe PDFView/Open
08.SCC_8de21.pdfCapítol VI15.89 MBAdobe PDFView/Open
09.SCC_9de21.pdfCapítol VII - Conclusions3.71 MBAdobe PDFView/Open
10.SCC_10de21.pdfBibliografia5.74 MBAdobe PDFView/Open
11.SCC_11de21.pdfAnnex - Index general164.01 kBAdobe PDFView/Open
12.SCC_12de21.pdfAnnex 16.77 MBAdobe PDFView/Open
13.SCC_13de21.pdfAnnex 23.94 MBAdobe PDFView/Open
14.SCC_14de21.pdfAnnex 313.18 MBAdobe PDFView/Open
15.SCC_15de21.pdfAnnex 47.47 MBAdobe PDFView/Open
16.SCC_16de21.pdfAnnex 5287.01 kBAdobe PDFView/Open
17.SCC_17de21.pdfAnnex 68.25 MBAdobe PDFView/Open
18.SCC_18de21.pdfAnnex 710.61 MBAdobe PDFView/Open
19.SCC_19de21.pdfAnnex 820.71 MBAdobe PDFView/Open
20.SCC_20de21.pdfAnnex 914.75 MBAdobe PDFView/Open
21.SCC_21de21.pdfAnnex 1019.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.