Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101620
Title: El sistema de reinserció penitenciària català. Perfils reincidents i reinsertats
Author: Llisterri Manent, Marta
Director: Escapa, Sandra
Keywords: Rehabilitació de delinqüents
Empresonament
Treballs de fi de grau
Rehabilitation of criminals
Imprisonment
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2016
Abstract: (cat)Aquesta investigació analitza el sistema català de reinserció penitenciària fixant-se en els diferents perfils de persones que tendeixen a reincidir i els que no, per tal de trobar quins factors influeixen més en una persona per a tornar a reincidir i com aquests es poden canviar per a aconseguir no reingressar en un Centre Penitenciari. L’estudi es basa en un anàlisi quantitatiu de la taxa de reinserció penitenciària del 2008, amb una mostra de 1403 persones que van sortir de presó l’any 2002 i a les quals es va seguir fins el 2008, permetent observar si hi ha hagut reincidència en un termini de 6 anys. Els resultats principals indiquen que factors com el coneixement del català, l’edat del primer delicte, el temps de condemna, el fet d’haver pogut rebre visites durant la condemna o l’àrea geogràfica de procedència, són factors rellevants a l’hora de determinar les probabilitats que una persona té de reincidir i haver de tornar a presó. No obstant, variables com el sexe, el nombre de fills o el coneixement del castellà són factors que tenen una baixa influència. A partir dels resultats, s’observarà quins factors es poden alterar per tal que una persona tingui un perfil més semblant al no reincident, i reduir així les probabilitats de reingrés en un centre penitenciari.
(eng)This research analyses the Catalan system of penitentiary rehabilitation paying attention to the different profiles of people who tend to relapse and those who don’t, so that it can be found out which are the most influence factors on a person to return to backslide and how these can be changed to achieve not to re-enter in Prison. The study is based on a quantitative analysis of the rate of reintegration in prison in 2008, with a sample of 1403 people who left prison in 2002 and which cases have been followed until 2008, allowing to see if there was recurrence within six years. The main results indicate that factors such as knowledge of Catalan, the age of first offense, the length that the first conviction was, the fact of having been able to receive visits during the conviction or the geographical area where people is from, are relevant factors when it is tried to determine the likelihood that a person has a relapse and had to return to prison. However, factors such as sex, number of children or the knowledge of Spanish are factors that have a low influence. Based on the results observed, factors can be altered so that a person can turn into a more similar profile to those who don’t use to relapse, and thus reduce the chances of re-entry into a prison.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016 , Tutor: Sandra Escapa Solanas
URI: http://hdl.handle.net/2445/101620
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Llisterri-Marta-juliol16.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons