Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101755
Title: Un canvi entonatiu en les interrogatives dels joves menorquins
Author: Sintes Carreras, Núria
Director: Laborda, Xavier
Fernández Planas, Ana Ma. (Ana María)
Keywords: Sociolingüística
Anàlisi prosòdica (Lingüística)
Català
Treballs de fi de grau
Sociolinguistics
Prosodic analysis (Linguistics)
Catalan language
Bachelor's thesis
Issue Date: 3-Jun-2016
Abstract: La sociolingüística variacionista, inaugurada per William Labov (1972), és la que considera que “el canvi lingüístic és inherent a les llengües”. Per això, amb aquest estudi pretenem contribuir als estudis de variació dins d’un àmbit encara poc explorat: el canvi entonatiu en curs. Aquest treball és una continuació d’una publicació recent (Mascaró i Roseano, 2015), en què van veure que existia un canvi entonatiu en curs a l’illa de Menorca. Per tant, consisteix en analitzar quatre tipus d’oracions interrogatives (interrogatives absolutes neutres, confirmatòries, eco i de reintroducció) de parlants masculins i femenins de Ferreries (Menorca), que pertanyen a tres generacions diferents (adolescents, joves i adults). Els principals objectius són demostrar que s’està produint un canvi entonatiu i confirmar la igualtat prosòdica del poble veí, que és Ciutadella. Els resultats s’obtenen de 47 informants a partir d’un corpus de 1692 frases de diferents tipus pragmàtic analitzades fonèticament i fonològicament amb PRAAT i etiquetades a partir de les darreres propostes Cat_ToBI (Prieto et al., 2009, 2015), on s’observa que, efectivament, hi ha un canvi entonatiu en curs, impulsat per les parlants femenines més joves. Paraules clau: estudi sociolingüístic, prosòdia, canvi entonatiu, modalitat interrogativa, Cat_ToBI.
The variationist sociolinguistics, first aimed by William Labov (1972), is the one which considers that “the linguistic change is inherent to the languages”. This is the reason why, through this study, we try to contribute to the studies on the variation in field for the moment unexplored: the intonational change in course. This paper is a continuation of a recent publication (Mascaró and Roseano, 2015), in which it was observed that there is an intonational change in course in Menorca. Therefore, it consists on analyzing four different types of interrogative sentences (neutral yes/no questions, confirmatory questions, echo questions and reintroduction questions), in male and female speakers from Ferreries (Menorca), who, moreover, belong to three different generations (teenagers, young people and adults). The main goal of the study is to prove that an intonation change is taking place at the moment and to reinforce the same prosody with its bordering town, Ciutadella. The results are obtained from 47 informants from a corpus with 1692 sentences with different pragmatic meaning. Those were analyzed phonetically and phonologically through PRAAT, and they were classified with the last proposal Cat_ToBI (Prieto et al., 2009, 2015), where it is observed that there is indeed an intonational change in course, motivated by the youngest female speakers. Keywords: sociolinguistic approach, prosody, intonational change, interrogatives, Cat_ToBI.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Xavier Laborda Gil. Director: Ana Mª Fernández Planas
URI: http://hdl.handle.net/2445/101755
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sintes-Carreras.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons