Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102026
Title: Innovació social i governança urbana: entitats socialment creatives a Barcelona i Bilbao
Author: Eizaguirre Anglada, Santiago
Director/Tutor: García, Soledad
Keywords: Marginació social
Associacions
Participació social
Governabilitat
Administració local
Barcelona (Catalunya)
Bilbao (País Basc)
Social marginality
Associations
Social participation
Governance
Local government
Barcelona (Catalonia)
Bilbao (Basque Country)
Issue Date: 5-Jul-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Innovació social i governança urbana, entitats socialment creatives a Barcelona i Bilbao analitza la participació en la governança urbana d'una mostra d'entitats promogudes per la societat civil. Les entitats estudiades es caracteritzen per compartir l'objectiu de tractar dinàmiques d'exclusió social i promoure pràctiques orientades a la millora dels drets de ciutadania. La investigació pretén explicar com es dóna l'impacte en la governança urbana per part de la ciutadania organitzada a Barcelona i a Bilbao. Es parteix del supòsit que en el si de la societat civil és possible identificar entitats socialment creatives precursores de dinàmiques d'innovació social. Són entitats que s'orienten a la provisió de serveis i recursos no oferts ni pel mercat ni per l'estat, a l'apoderament de subjectes i grups sotmesos a processos d'exclusió social, i a l'acció per a la transformació de les dinàmiques de poder generadores d'exclusió. El model d'anàlisi de la recerca planteja la comparació de com s'organitza la societat civil a les dues ciutats en diverses àrees d'innovació (foment de la inserció sociolaboral, foment de l'economia solidària, defensa dels drets de ciutadania per a persones immigrades, dinamització sociocultural i defensa del dret a l'habitatge). Partint d'una mostra d'entitats a Barcelona i a Bilbao, s'observa com organitzen i articulen les relacions de governança amb les administracions públiques, així com els mecanismes a partir dels quals són capaces de promoure la innovació social. La investigació conclou que els sistemes de benestar local condicionen l'organització de les dinàmiques d'innovació social, aprofundint en els mecanismes a partir dels quals es pot mesurar l'impacte de les entitats objecte d'estudi en la governança. D'aquesta manera s'exposa com les característiques dels respectius sistemes de benestar local de Barcelona i de Bilbao imprimeixen un caràcter específic a l'associacionisme socialment transformador i defineixen unes condicions particulars per a la innovació social.
[eng] Social innovation and urban governance, socially creative initiatives in Barcelona and Bilbao analyses creative participation in urban governance of a sample of entities promoted by civil society. The organizations studied are characterized by sharing the goal of treating dynamics of social exclusion and promote practices aimed at improving citizens' rights. The research aims to explain how the impact occurs in urban governance by the citizens organized in Barcelona and Bilbao. It is assumed that within civil society organizations it is possible to identify precursors socially creative dynamics of social innovation. These organizations are aimed at providing services and resources that are not offered by the market or by the state, the empowerment of individuals and groups subject to social exclusion, and to act for the transformation of those power dynamics generating social exclusion. The proposed research compares how is organized the civil society in the two cities in various areas of innovation (promoting job placement, promotion of the solidarity economy, defence of the rights of citizenship for immigrants, cultural revitalization and defence of the right to housing). Based on a sample of organizations in Barcelona and Bilbao, it is observed how are articulated and organized the relationships with public governance, as well as the mechanisms through which they are able to promote social innovation. The research concludes that local welfare systems affect the organization of the dynamics of social innovation, deepening in the mechanisms through which it is possible to measure the impact of the object of study in institutions of governance. This explains how the characteristics of the respective local welfare systems in Barcelona and Bilbao print a special character to socially transformative associations and define specific conditions for social innovation.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102026
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciencies Socials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEA_TESI.pdf18.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons