Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102112
Title: Telomeres and the aging process
Author: Matas Fernández, Sandra
Director: Laura Herrero Rodríguez
Keywords: Envelliment
ADN
Bioquímica
Biologia molecular
Fisiologia
Fisiologia patològica
Salut pública
Treballs de fi de grau
Aging
DNA
Biochemistry
Molecular biology
Physiology
Pathological physiology
Public health
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [en]Telomeres are a cornerstone when it comes to protecting coding DNA in chromosomes. They consist of tandem repeats of a sequence of 6 nucleotides: (TTAGGG)n for humans. Their protective function prevents the ends of linear chromosomes from being recognized as damaged DNA and activate repair processes. However, telomeres slightly shorten every cell cycle due to the inability of DNA polymerase to replicate linear DNA completely. This fact limits the lifespan of cells. Some types of cells such as germ cells cannot afford this loss and have telomerase activity, the enzyme responsible to lengthen telomeres by adding telomeric sequences to one of the strands of DNA. Telomeres are involved in aging process as well as in some age-related diseases such as diabetes or cancer. Apart from hereditary factors, there are also a great number of non-genetic external factors that can aggravate telomere shortening. Thus, the probability of suffering illness or even premature death is increased. This project reviews the structure and function of telomeres, as well as the action mechanism of telomerase, to better understand how they take part in certain diseases afterwards.
[ca]Els telòmers són una peça clau quan es tracta de protegir l’ADN codificant dels cromosomes. Estan formats per repeticions en tàndem d’una seqüència de 6 nucleòtids: (TTAGGG)n en el cas dels humans. La seva funció protectora evita que els acabaments dels cromosomes lineals siguin reconeguts com a ADN danyat i s’activin processos de reparació. No obstant, en cada cicle cel·lular els telòmers s’escurcen una mica degut a la impossibilitat de l’ADN polimerasa per replicar completament ADN lineal. D’aquesta manera queda limitada l’esperança de vida cel·lular. Alguns tipus de cèl·lules com les germinals no poden permetre’s aquesta pèrdua i tenen actiu l’enzim telomerasa, encarregat d’allargar els telòmers afegint seqüències telomèriques en una de les dues cadenes de l’ADN. Els telòmers estan involucrats en el procés d’envelliment, així com amb l’aparició de diverses malalties relacionades amb l’envelliment, com ara la diabetis o el càncer. A part dels factors hereditaris, també hi ha un seguit de factors externs no genètics que poden agreujar la pèrdua de telòmers, augmentant així la probabilitat de sofrir malalties o fins i tot una mort prematura. En aquest treball es revisa l’estructura i funció dels telòmers, així com el mecanisme d’acció de la telomerasa per, posteriorment, entendre millor com estan involucrats en certes malalties.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2016. Tutora: Laura Herrero Rodríguez
URI: http://hdl.handle.net/2445/102112
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Matas_Fernandez_2016.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons