Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102257
Title: Evaluación del pensamiento crítico en enfermería: construcción de un cuestionario basado en el modelo circular de Alfaro-LeFevre
Author: Zuriguel Pérez, Esperanza
Director: Lluch Canut, Ma. Teresa
Falcó Pegueroles, Anna M. (Anna Marta)
Keywords: Infermeria
Psicometria
Pensament crític
Nursing
Psychometrics
Critical thinking
Issue Date: 9-Sep-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El pensament crític és un procés cognitiu que representa la capacitat de reflexionar sobre el propi raonament amb l'objectiu de maximitzar els resultats positius i minimitzar els errors a l'hora de prendre decisions. Un entorn sanitari complex i canviant, amb una major necessitat de cures centrades en el pacient i una pràctica basada en l'evidència, són factors que contribueixen a emfatitzar el pensament crític com a competència inherent a la professió. La capacitat del professional d'infermeria per aconseguir millorar la qualitat de cures depèn, en gran part, de desenvolupar habilitats de pensament crític per millorar la decisió diagnòstica. El pensament crític és un procés que pot ser incorporat durant l'etapa professional, però, segueixen sense resoldre alguns problemes associats a ell: la seva ambigüitat conceptual, la seva complexitat en el mesurament i l'encara poca evidència científica sobre la validesa de determinades estratègies de promoció. A nivell teòric, una de les autores que ha realitzat una major aportació al tema és Alfaro-LeFevre. Aquesta autora va plantejar un model circular de pensament crític de quatre components. Aquest model teòric, però, no ha estat operativitzat. Sovint, la investigació s'ha centrat a analitzar el pensament crític en l'àmbit de la formació universitària. Mentre que les investigacions en l'àmbit assistencial són escasses i amb resultats inconsistents. D'altra banda, no s'han trobat investigacions en l'àmbit nacional que aportin informació sobre propietats mètriques de cap instrument capaç d'explorar els components de pensament crític en infermeres en la seva pràctica clínica. Partint d'aquesta necessitat i amb la idea d'explorar el constructe de pensament crític en la pràctica infermera, la present investigació va tenir per objecte dissenyar i validar un instrument que contemplés els components de pensament crític en infermeres assistencials i poder determinar els factors que poden millorar la seva capacitat i precisió diagnòstiques. A partir del marc teòric d'Alfaro-LeFevre es va dissenyar un instrument per avaluar el pensament crític de les infermeres assistencials d'unitats d'hospitalització, nomenat Cuestionario de Evaluación del Pensamiento Crítico en la Práctica Enfermera (CuPCPE) i es va administrar a una mostra de 339 de infermeres assistencials d'un hospital de tercer nivell de la província de Barcelona, durant els mesos de març i abril de 2015. Posteriorment, es van realitzar les anàlisis de les dades amb proves descriptives, mètriques i de correlació. Els resultats obtinguts van ser acords amb el model teòric, evidenciant que el pensament crític és un concepte multidimensional, i confirmant que pot ser explicat per quatre components. D'altra banda, el CuPCPE va demostrar ser un instrument fiable (a= .96) per mesurar el constructe de pensament crític, a més de presentar bona estabilitat temporal (Coeficient de Correlació Intraclasse de .77). També es va observar que les infermeres assistencials presentaven nivells moderats d'habilitats en pensament crític. Entre d'altres resultats destacables, es va evidenciar que hi havia una relació estadísticament significativa entre habilitats de pensament crític i: l'edat (p <.001); els anys d'experiència laboral (p <.001); la unitat assistencial (p <.001); l'experiència en la mateixa unitat assistencial (p <.001); el torn laboral (p = .001); el tipus de contracte laboral (p <.001); la categoria professional (p <.001); el nivell acadèmic (p <.001); i la formació específica en metodologia infermera (p <.001). No s'ha trobat cap relació estadísticament significativa entre les habilitats de pensament crític i el gènere (p = .306). Els resultats van permetre concloure que el model teòric plantejat per Alfaro-LeFevre per a l'exploració del pensament crític en infermeres en l'àmbit clínic era vàlid i que el pensament crític està relacionat amb determinades variables sociodemogràfiques i professionals. Finalment, els resultats de les propietats psicomètriques de l'CuPCPE recolzen la seva utilitat en l'àmbit clínic i en futures investigacions relacionades amb l'exploració del pensament crític.
[eng] Critical thinking is a cognitive process that represents the ability to reflect on own reasoning in order to maximize positive outcomes and minimize mistakes when making decisions. A complex and changing healthcare environment, with a greater need for patient-centered care and evidence-based practice, are contributing factors to emphasize critical thinking as an educational and professional competence. The ability of the nurse in order to improve the quality of care depends, in large part, to develop critical thinking skills to improve diagnostic decision. Critical thinking is a process that can be incorporated during the professional stage, however some issues remain unresolved associated with it, its conceptual ambiguity, complexity measurement and still little scientific evidence on the validity of certain strategies promotion. Theoretically, an author who has made a major contribution to the subject is Alfaro-LeFevre. This author proposed a circular four components critical thinking model. This theoretical model, however, has not been operationalized. Often the research has focused on analyzing the critical thinking in the field of university education. While research in the healthcare field are scarce and inconsistent results. Moreover, they have not found research at the national level to provide information on metric properties of any instrument capable of exploring the components of critical thinking in nurses in their clinical setting. Based on this need, with the idea of exploring the construct of critical thinking in clinical nurses, this research aimed to design and validate an instrument that contemplate the components of critical thinking in care nurses and to determine the factors that can improve their ability and diagnostic accuracy. Based on the theoretical framework Alfaro-LeFevre an instrument was designed to assess critical thinking of nurses care inpatient units, named assessment questionnaire critical thinking in practical nurse (CuPCPE) and administered to a sample of 339 nurses care of a tertiary hospital in the province of Barcelona, during the months of March and April 2015. Subsequently the descriptive metric and correlation analyzes were performed. The results were consistent with the theoretical model, showing that critical thinking is a multidimensional concept, consists of four components. Moreover, the CuPCPE proved to be a reliable instrument (a= .96) to measure the construct of critical thinking, besides presenting good temporal stability (Coefficient of Intraclass Correlation .77). It was also noted that clinical nurses had moderate levels of critical thinking skills.Among other notable results, it was observed that there was a statistically significant relationship between critical thinking skills and: the age (p<.001); b) the years of work experience (p<.001); the care unit (p<.001); the experience the same care unit (p<.001); the work shift (p= .001); the type of employment contract (p <.001); the professional category (p<. 001); the academic level (p<. 001), and the specific training in nursing methodology (p<. 001). No statistically significant relationship between critical thinking skills and gender found (p= .306). The results concluded that the theoretical model proposed by Alfaro-LeFevre for exploration of critical thinking among nurses in clinical settings was valid. It was also concluded that critical thinking is related to certain demographic variables and professional partner. Finally the results of the psychometric properties of CuPCPE support its usefulness in clinical practice and future research related to the exploration of critical thinking.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102257
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EZP_TESIS.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons