Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102379
Title: Col·lectivitzadors
Author: Selvas Gardeñas, Sergi
Director: Viladomiu, Àngels
Keywords: Art contemporani
Col·lectivisme
Sociologia de l'art
Treballs de fi de grau
Contemporary art
Collectivism
Sociology of art
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] Projecte de recerca sobre la pràctica artística com a mediadora de processos que faciliten l’empoderament i l'organització col·lectiva per a una gestió en comú dels recursos socials, polítics, econòmics, naturals i culturals. A través d’un procés d’investigació, contextualitzat històricament, i amb l’ús de casos d’estudi, s’ha elaborat un ampli discurs que abarca els aspectes més importants a considerar en un procés artístic d’aquestes característiques. Amb aquest treball s’ha definit la funció i objectius de l’artista i la seva pràctica, el rol de l’educació o la pedagogia, i l’experimentació i procés com a pràctica artística. D’aquesta manera s’han obert les vies necessàries per a construir els fonaments des dels quals començar a treballar en un projecte propi. “Col·lectivitzadors”, és una proposta que es fa a Cal Gras - Art i territori, centre de producció artística d’Avinyó, a partir d’una convocatòria per artistes en residència, amb l’objectiu d’organitzar unes jornades que serveixin per posar en comú idees i valoracions sobre la temàtica de la recerca. A partir del treball amb els artistes seleccionats a la convocatòria, així com amb els agents socials del territori, s’ha dissenyat un espai d’intercanvi, així com un protocol de sortida per als projectes col·laboratius. S’ha construït un dispositiu que fa a la vegada les funcions de taula de treball i àgora pel debat, facilitant la reflexió col·lectiva i que ha permès disposar d’aquest protocol o base a partir de la qual treballar en qualsevol context. En definitiva, és un projecte que vol posar en valor i descobrir formes experimentals de sociabilitat, d’interacció social, de cooperativisme i construcció de sentit fora de les lògiques hegemòniques.
[eng] Research project on artistic practice as a a mediator of processes which ease the empowerment and the collective organization to manage communally the social, political, economic, cultural and natural resources. Through a research process, historically contextualized, and with selected case studies, it has been developed a broad discourse that covers the most important issues to consider in an artistic process of these characteristics. With this work has been With this work, the artist’s function and objectives have been defined. These are the educational or pedagogical role and the experimentation and process as artistic practice. This way, the needed procedures/means have been established in order to build the foundation from which to start working on an own project. “Col·lectivitzadors” is a proposal made at Cal Gras - Artand territory, an artistic production center of Avinyó. From a call for artists in residence, the aim was the organization of as conference in order to share ideas and assessments on the subject of the research. From working with the selected artists, as well as with the social agents of the territory, it has been designed an exchange space and an output protocol for collaborative projects. It has been built a device that is used as a working table and as a discussion agora as well, facilitating the collective reflection from which have been possible to design this protocol to work in any context. In conclusion, it is a project that aims to highlight and explore experimental forms of sociability, social interaction, co-operative and construction of meaning outside the hegemonic logic.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Àngels Viladomiu
URI: http://hdl.handle.net/2445/102379
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Selvas_Memoria.pdf11.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons