Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102383
Title: Estudi del coneixement de les competències professionals en podologia a la comunitat acadèmica de la UB
Author: Subero Tomás, Elena
Director: Vergès Salas, Carles
Keywords: Podologia
Podòlegs
Treballs de fi de grau
Competències professionals
Serveis sanitaris
Podiatry
Podiatrists
Bachelor's thesis
Vocational qualifications
Health services
Issue Date: 23-Jun-2015
Abstract: Context: Les competències professionals en podologia són diferents en cada país i han evolucionat al llarg de la història en la mesura que han pretès donar resposta a les necessitats de salut de la població. Tanmateix, la població desconeix gran part de les activitats assistencials que poden desenvolupar els podòlegs/podòlogues en el marc de les seves competències. Donat que no existeix gaire bibliografia al respecte, ens hem plantejat si aquest desconeixement ja està palès a la comunitat científica (persones amb formació) o si pel contrari s’origina a la població (no tothom té accés als recursos d’informació). Per aquest motiu, hem volgut estudiar el coneixement que té la Comunitat Acadèmica de la UB respecte les activitats assistencials dels podòlegs/podòlogues en base a les seves competències professionals. Mètodes: Es dissenya una enquesta dirigida als membres de la Comunitat Acadèmica de la UB, que consta de 14 preguntes amb resposta d’elecció múltiple. A través de L’Observatori de l’Estudiant de la UB es realitza la difusió i es gestionen les dades. Posteriorment es realitza un anàlisis estadístic. Resultats: D’una mostra de 132 persones, s’observa que les que pertanyen a l’àrea de Ciències de la Salut (CCSS) tenen més coneixement que la resta respecte les activitats assistencials que realitzen el podòleg/podòloga en el marc de les seves competències. Conclusions: Existeix un bon coneixement entre la població acadèmica respecte les competències professionals del podòleg/a. Tot i això, hem observat desconeixement en dos de les preguntes formulades, amb diferències significatives entre grups, trobant que un 81,8% del grup que No és de CCSS i un 33,3% del grup de CCSS desconeixen que el podòleg realitza cirurgia òsteoarticular; o que només el 85% del grup que No és de CCSS sap que el podòleg/a presta activitats assistencials relacionades amb el Catsalut, front a un 100% del grup de CCSS, que és plenament conscient. En estudis posteriors, seria interessant revisar els criteris d’inclusió-exclusió per evitar biaix, aconseguir una mostra més àmplia i redissenyar l’enquesta amb només dues opcions de resposta possible.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor: Carles Vergès Salas
URI: http://hdl.handle.net/2445/102383
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102383.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons