Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102663
Title: Modelització espaciotemporal de dinàmiques d’interacció social. Una aproximació multiescalar a la reconstrucció d’activitats humanes al NE peninsular a través de les dades arqueològiques
Author: Yubero Gómez, Maria
Director: López Cachero, F. Javier, 1972-
Rubio, Xavier
Keywords: Sistemes d'informació geogràfica
Arqueologia
Geographic information systems
Archaeology
Issue Date: 19-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral versa sobre una proposta metodològica per estudiar els fenomens espaciotemporals en contextos històrics i arqueològics. A partir de tres casos d'estudi proposem un marc de treball que permeti estudiar dinàmiques temporals succeïdes a escales diferents, tot tenint en compte les particularitats de cada escenari, les preguntes de recerca i els tipus de dades utilitzats per a respondre-les. Els casos d'estudi són els següents: a) el setge de Barcelona de 1714, b) una comparació de la zona que comprén la Depressió Prelitoral durant el bronze final i la primera edat del ferro, i c) l'anàlisi dels patrons de poblament durant la prehistòria recent a la zona de la conca del riu Besòs. El resultats de cadascun d'aquests escenaris han estat presentats en forma d'article de recerca en revistes d'alt impacte internacional. En conjunt conformen una imatge global a on estan representades les tres escales temporals comunes a qualsevol estudi del passat: un esdeveniment de curta durada (dies), una dinàmica de mitjana durada (segles), i un de llarga trajectòria (mil·lennis). Aquest projecte de tesi fa servir aquests tres casos d'estudi per tal de realitzar una proposta d'aproximació metodològica integradora per l'anàlisi espaciotemporal de les dades arqueològiques i històriques.
[eng] This PhD dissertation presents a methodological proposal to study spatiotemporal phenomena within historical and archaeological contexts. The proposal is based on the application of a common framework to three case studies. The aim of this approach is the analysis of temporal dynamics at different scales while taking into account the particularities, research questions and data sources defined in the different scenarios. The case studies were defined as follows: a) the 1714 siege to the city of Barcelona, b) a comparative analysis of late bronze age and first iron age periods for the catalan coastal and precoastal ranges, and c) the analysis of settlement patterns during late prehistory in the Besòs river basin. The results of each of these works have been presented as indexed paper in international high-impact journals. They form together a global perspective encompassing the three temporal scales commonly used in any study of the past: a short-term event (days), mid-term dynamics (centuries) and long-term trajectories (millenia). This PhD project integrates the three case studies into a methodological integrative approach designed to improve the spatiotemporal analysis of archaeological and historical data.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102663
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MYG_TESI.pdf77.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.