Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102905
Title: Deleció condicional de C/EBPß a les cèl·lules de la micròglia. Nova eina per a l'estudi i la modulació de l'activació glial en models de neurodegeneració
Author: Pulido Salgado, Marta
Director: Saura Martí, Josep
Solà i Subirana, Carme
Keywords: Micròglia
Malalties neurodegeneratives
Microglia
Neurodegenerative Diseases
Issue Date: 21-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Treballs publicats recentment demostren que el factor de transcripció CCAAT/enhancer binding protein beta (C/ EBPbeta) regula l'activació microglial. Aquests resultats suggereixen que la inhibició de EBPbeta a les cèl.lules de la micròglia podria resultar neuroprotectora en trastorns del SNC on la inflamació crònica resulta ésser patològica. Amb l'objectiu de corroborar aquesta hipòtesi en models animals de neurodegeneració, durant el desenvolupament d'aquesta tesi doctoral s'ha generat la colònia LysMCre-C/ EBPbeta (fl/fl) amb deficiència selectiva de C/EBPbeta a les cèl.lules de la micròglia. Aquests animals són fèrtils, viables i l'estudi histològic no mostra cap alteració als òrgans i teixits, contràriament a allò observat als animals on el factor de transcripció ha estat eliminat a tots els tipus cel.lulars. Cultius primaris de micròglia mostren que la deleció de C/EBPbeta s'ha produït al 100% de les cèl.lules, mentre que l'expressió del factor de transcripció als astròcits no es veu alterada. La deleció de C/EBP8 a les cèl.lules microglials inhibeix la producció de NO alhora que augmenta la capacitat d'aquestes cèl.lules per a fagocitar i eliminar bacteris. A més, la seqüenciació de l'ARN de la micròglia primària mostra una gran afectació del transcriptoma d'aquest tipus cel.lular en resposta als tractaments amb LPS i LPS+IFNy. En aquestes mostres, la deleció de C/EBPbeta afecta l'expressió de 1068 gens involucrats principalment en les respostes inflamatòria i immune, fet que suggereix la implicació del factor de transcripció en aquests processos biològics. Per tal de corroborar aquests resultats en ratolins adults, s'ha aïllat la micròglia dels SNC d'aquests animals. Les dades obtingudes mostren que el 90% de les cèl.lules micròglials no expressen el factor de transcripció, alhora que l'expressió de gens proinflamatoris es veu clarament redu•la. Finalment, l'expressió de C/EBPbeta augmenta marcadament al model animal d'esclerosi múltiple, EAE, per aquesta raó s'ha induït la patologia als animals LysMCre- EBPbeta (fl/fl) ". Aquests ratolins mostren un retard en l'aparició dels primers símptomes, així com una marcada atenuació de la simptomatologia patològica. Així doncs, els resultats obtinguts en aquest treball demostren que C/EBPbeta és un factor clau en la regulació de l'activació microglial i que la seva inhibició resulta ésser una estratègia terapèutica.
[eng] Recently published reports demonstrate that the transcription factor CCAAT/enhancer binding protein beta (C/EBPbeta) regulates microglia activation. This suggests that microglial C/EBPbeta inhibition could have therapeutical potential in CNS disorders with a pathogenic neuroinflammatory component. To test this hypothesis in animal models of neurodegenerative diseases, we have therefore generated mice with specific microglial C/EBPbeta deficiency, crossing mice with Cre expression under the microglial/macrophage promoter LysM with C/EBPbetaflm mice. Double mutants LysMCre-C/EBPbetaflm were selected. These animals showed normal fertility, survival and histology in contrast to C/EBPbeta deficient mice. In primary microglial cultures, lack of C/EBPbeta was observed in virtually 100% of microglial cells, whereas astrocytes showed normal C/EBPbeta expression. Microglial C/EBPbeta absence resulted in the almost blockade of NO production induced by LPS+IFNy and in an altered bacterial phagocytic function. Furthermore, RNA sequencing of cultured microglia shows dramatic changes in the microglia transcriptome in response to LPS and LPS+IFNy. In these samples C/EBPbeta deletion alters the expression of 1068 mainly involved in immune and inflammatory responses, suggesting and important role of this transcription factor in this biological processes. To corroborate these findings in adult mice, microglia was acutely isolated from the CNS and analyzed. Data revealed a very high (90%) proportion of C/EBPbeta negative microglial cells also in vivo, as well as, a remarkably reduction of proinflammatory genes expression. Finally, because C/EBPbeta was markedly upregulated by experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in wild-type mice, control and LysMCre-C/EBPbetaflm mice were subjected to EAE. LysMCre-C/EBPbetaflm mice presented a delayed EAE onset and EAE severity was markedly attenuated. Alltogether, these findings support the hypothesis that C/EBPbeta is a key regulator of proinflammatory gene expression in microglial cells and that its inhibition has therapeutical potential.
URI: http://hdl.handle.net/2445/102905
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques I

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MPS_TESI.pdf28.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.