Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103023
Title: Compostos polinuclears de manganès mimètics d'enzims redox. Inserció en suports mesoestructurats. Estudi de les propietats magnètiques i catalítiques
Author: Garcia i Cirera, Beltzane
Director: Corbella i Cordomí, Mercè
Keywords: Química bioinorgànica
Bioinorganic chemistry
Magnetisme
Magnetism
Manganès
Manganese
Issue Date: 24-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els organismes aerobis, com a subproducte del metabolisme, produeixen espècies reduïdes d'oxigen (ROS) de manera incompleta com: el radical superòxid (01, el peròxid d'hidrogen (H202) o el radical hidroxil (*OH), entre d'altres. Malgrat que les ROS tenen un paper essencial en l'organisme, una sobreproducció de ROS en l'organisme pot generar estrès oxidatiu. Aquest, sol estar associat a malalties degeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson, l'esclerosi lateral amiotròfica, l'esclerosi múltiple o el càncer i a processos d'envelliment. Tot i així, el cos té certs mecanismes de defensa per controlar la homeòstasi de les ROS. Un d'aquests mecanismes són les catalases que s'encarreguen de desproporcionar el H2O2 en O2 i H2O. En el grup de Models en Bioinorgànica es sintetitzen compostos mimètics del centre actiu de les catalases de manganès que es troben en alguns bacteris. Aquests compostos mimètics són compostos dinuclears de Mn(III) de fórmula general [{Mn(L)(NN)}2(1.1-0)(1.1-n-RC6H4C00)2]X2. Els compostos sintetitzats en aquest treball consten de NN (Iligand bidentat) = 1,1 0-fenantrolina (phen) o 2,2'-bipiridina (bpy), X = perclorat (C104-) o nitrat (NO3-), L (posició làbil) = molècules de dissolvent o contra-anió i n-R (carboxilat pont) on R = Br o Me i n = 2, 3 o 4. A part de testar l'activitat catalítica dels compostos també s'estudien les propietats magnètiques. Els compostos dinuclears de manganès(III) poden presentar acoblaments magnètics tant del tipus ferromagnètic com antiferromagnètic depenent del Iligand carboxilat pont i dels paràmetres estructurals. Aquests compostos, en general, tenen un octàedre de coordinació més aviat allargat en la direcció del Iligand làbil (o eix Jahn-Teller) i per tant a l'hora d'ajustar-los ha estat necessari introduir altres paràmetres que tenen en compte l'anisotropia de l'ió Mn(III) (DM„ i EMn). Mitjançant càlculs teòrics s'ha pogut relacionar el signe d'aquests paràmetres amb la distorsió de l'octàedre. Per altra banda, a través de les correlacions magneto-estructurals s'ha intentat buscar una tendència general entre els factors estructurals dels compostos aquí estudiats i el tipus d'acoblament magnètic. També s'ha estudiat les propietats magnètiques de sistemes de Mn(II) (carboxilats de manganès (Mn(n-RC6H4C00)2) i compostos hexanuclears de valència mixta Mn(II)- Mn(III) de formula [Mn6(1.14-0)2(1.1-n-RC6H4C00)10(L)4] on en ambdós casos on R = Br o Me i n = 2, 3 i 4). Els primers són sistemes estesos de diferent nuclearitat. Tots ells presenten interaccions febles i el caràcter magnètic dependrà dels modes de coordinació del Iligand pont. D'altra banda, tots els compostos hexanuclears presenten un acoblament magnètic de tipus antiferromagnètic fort i sembla que el fet de canviar els Iligands no afecta a la interacció magnètica.
[eng] Aerobic organisms, as a by-product of the metabolism, generate some incomplete reduced oxygen species (ROS) like 02' -, H202 or the radical •0H. Increased levels of ROS can cause oxidative damage and causing some degenerative diseases like Alzheimer, Parkinson, sclerosis or cancer. Nevertheless, biological organisms have some defence mechanisms to fight against ROS. One of them are catalase that decomposes H202 in 02 and H2O. In Models en Bioinorganica group Mn(III) dinuclears compounds are synthesised with the aim to mimic the active centre of the manganese catalase that can be found in some bacteria. The general formula for these compounds is [{Mn(L)(NN)}2(.1.-0) (1.1.-n-RC6H4C00)2]X2 where NN = bpy or phen, X = solvent molecule or counter-ion and R = Br or Me and n= 2, 3 or 4. Mn(III) dinuclear compounds, also presents magnetic coupling that can be ferromagnetic or antiferromagnetic depending on the carboxilato bridge and of its structural parameters. Through theoretical calculations we try to relate these parameters with the sign of the distortion of the octahedron. Moreover, through the magneto-structural correlations it has tried to find a general tendency among the structural factors of the compounds studied here and type of magnetic coupling. Also the catalase activity of the Mn(III) dinuclear compounds was studied. Despite all compounds presents catalytic activity, has been observed that all the ligands and the counter-ion have a certain effect on the reaction rate. However, the compounds are not stables or robust. To emulate the protein pocket and confer some stability to the Mn(IIII) compound during the catalysis, some of this compounds were introduced in a mesoporous support MCM-41 type. This supports were first functionalised by a molecular stencil patterning method (MST) and after the Mn(III) compound was introduced by an ionic exchange. The catalytic activity of the new hybrid materials presents an improved catalase activity than Mn(III) dinuclear compounds.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103023
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Inorgànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BGiC_TESI.pdf14.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.