Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103028
Title: L’educació ambiental com a eina per aprendre química a l’ensenyament secundari
Author: Vives Requena, Joan Gener
Director: Galcerán Huguet, M. Teresa
Sanmartí, Neus
Keywords: Educació secundària
Química ambiental
Educació ambiental
Secondary education
Environmental chemistry
Environmental education
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El treball de recerca dut a terme en aquesta tesis doctoral, pretén integrar l'educació ambiental en el currículum de química d'ensenyament secundari i fer patent la relació entre la química i l'entorn. L'objectiu general d'aquesta tesi és doble. Hom pretén per una banda, - identificar els factors que influeixen en la introducció d'innovacions didàctiques en l'ensenyament de la química, en concret en un crèdit variable, a partir d'activitats contextualitzades i relacionades amb temàtiques ambientals. Per altra banda, - avaluar si l'ensenyament de la química, a partir de l'anàlisi de problemes ambientals, afavoreix l'adquisició d'actituds responsables envers el medi ambient així com un aprenentatge significatiu de conceptes i procediments propis d'aquesta àrea de coneixement i identificar alguns factors que hi poden influir. Per assolir els objectius abans esmentats, s'ha dissenyar un crèdit variable per l'aprenentatge de la química i l'educació ambiental a l'ensenyament secundari. En el primer capítol de la tesi s'introdueixen algunes reflexions entorn a l'evolució de l'ensenyament de la química a l'ensenyament secundari, amb l'educació ambiental. En el segon capítol s'analitza l'evolució de l'educació ambiental a l'ensenyament secundari, així com les visions entorn al concepte i evolució en el marc escolar. El tercer capítol està dedicat a introduir la metodologia utilitzada per dur a terme l'estudi. Es comenten els bucles d'innovació/recerca-acció, la mostra d'alumnat estudiada, i les seves categories , els instruments per a la recollida de dades per avaluar les actituds ambientals i l'assoliment de continguts de química. En el quart capítol s'analitza l'evolució, en relació als objectius, de les diferents unitats didàctiques del crèdit variable dissenyades des de l'entrada en vigor de la LOGSE, any 1990, fins a l'entrada es vigor de la LOE al 2005. Es descriuen els canvis dels successius dissenys que s'estudien i revisen en funció del marc teòric sobre l'ensenyament de la Química i sobre l'Educació Ambiental recollits als capítols 1 i 2.
[eng] The overall objective of this thesis is twofold. It aims on the one hand, * Identify factors influencing the introduction of educational innovations in teaching chemistry in secondary education, particularly in a variable credit, from contextualized activities and related environmental issues. On the other hand, * Assess whether the teaching of chemistry, from the analysis of environmental problems, promotes the acquisition of responsible attitudes towards the environment as well as significant learning of concepts and procedures in this area and identify knowledge some factors that can influence. The first chapter of the thesis introduces some reflections on the evolution of teaching chemistry in secondary education with environmental education. The second chapter discusses the evolution of environmental education in secondary education, as well as ideas about the concept and evolution into the school. The third chapter is devoted to introducing the methodology used to conduct the study. Are commented practical action research uses spiral of steps. The fourth chapter analyses developments in relation to the objectives of the different teaching units designed. The results obtained by each student are discussed and evaluated in the fifth chapter, which also discusses his relationship with the objectives of the thesis. The last chapter (sixth) includes the findings of the research conducted related to their two goals. The findings can be summarized as follows: Regarding the first objective, the factors that condition and explain the changes and developments are: * Being involved in a process of action research or constant reflection on teaching practice. * Learn new theoretical continuously. * Design activities that involve thinking, not repetitive and not mechanistic. * Engage in collective groups seeking innovation, both in the high school and off of it. Regarding the second objective is of interest to highlight the conclusions that can be drawn from the results obtained. * The environmental problems context facilitates learning chemical contents. * Promoting the ability to argue ideas and actions from the knowledge worked on in class can explain the improved performance. * The conviction by those who taught that all students can learn.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103028
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Analítica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JGVR_1de5.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open
JGVR_2de5.pdf239.05 kBAdobe PDFView/Open
JGVR_3de5.pdf449.32 kBAdobe PDFView/Open
JGVR_4de5.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open
JGVR_5de5.pdf153.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons