Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103202
Title: L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: les controvèrsies sobre la seva legalitat
Author: Pineda Fita, Carla
Director: Cañal García, Francisco
Keywords: Administració pública
Impostos
Ús urbà del sòl
Treballs de fi de grau
Public administration
Taxation
Urban land use
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: Una de les àrees temàtiques estudiades al llarg dels quatre anys de carrera ha estat el sistema tributari espanyol i, especialment, la tributació local, fet que ens ha permès tenir una àmplia visió dels aspectes més importants del mateix. És per això i per l’interès que em desprèn aquesta branca del dret que m’he proposat realitzar un treball d’aquestes característiques. En aquest sentit, i donat que es tracte d’una matèria molt extensa, he aprofitat els recens ressorgiments d’opinions per part de la doctrina i tribunals envers la possible inconstitucionalitat de l’impost local sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (en endavant IIVTNU). Tot i que es tracte d’un impost que des de la seva implementació ha generat crítiques per una part de la doctrina, la profunda crisi econòmica que està travessant el nostre país des del 2008 a reforçat i ampliat les veus que s’oposen a la seva exigència. Tant és el ressò que s’ha plantejat una qüestió d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional i, actualment, ens trobem a l’espera que aquest dictamini quin és el camí que ha d’agafar l’IIVTNU...
Note: Treballs Finals de Grau de Gestió i Administració Pública, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Francisco José Cañal García
URI: http://hdl.handle.net/2445/103202
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Gestió i Administració Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Pineda_Fita_Carla.pdf537.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons