Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103607
Title: El naixement d'una ciutat: Josep Roca i Bros, o el perfil de una ciutat: Figueres, una imatge urbana a mitjans del segle XIX: el naixement d'una ciutat abans de ser una ciutat
Author: Martínez i Puig, Alfons J.
Director: Freixa, Mireia, 1948-
Keywords: Roca i Bros, Josep, 1815-1877
Desenvolupament urbà
Història urbana
Neoclassicisme (Arquitectura)
Figueres (Catalunya)
Urban development
Urban history
Neoclassicism (Architecture)
Figueres (Catalonia)
Issue Date: 26-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La creació de la ciutat de Figueres, neix urbanísticament parlant durant el segle XIX, concretament durant la segona meitat del XIX gràcies a la feina d’un arquitecte municipal: Josep Roca i Bros. Figueres, venia d’unes èpoques de progrés econòmic i social però no s’havia planejat la seva transformació en ciutat, sinó que havia anat creixent com un poble gran, amb carrers més llargs però estrets, amb un eixample insuficient i amb problemes orogràfics com la Ribera que partia Figueres en dos, o la manca d’espais oberts i carrers amples, així com una planificació que combinés l’estètica, la racionalitat i el creixement a mig i llarg termini. Roca i Bros aconsegueix nous espais oberts a la ciutat, alguns d’ells venen donats per la cobertura de la riera i l’aparició de la Rambla o la Plaça de la Palmera, la qual cosa permet pensar que aquest arquitecte té una visió social de l’espai públic i una consciència de què la seva obra ha de perdurar. Tot plegat dins l’elegància del neoclassicisme que es manté, trobant-se en mestres d’obres posteriors per conservar una determinada imatge de ciutat pensada per Roca i Bros a mitjans del segle XIX. Josep Roca i Bros, estarà també dins del Cos d’Enginyers de l’Exèrcit, la qual cosa li dóna un control i coneixement del territori ampli, i contribueix al creixement de Figueres amb la instal·lació de serveis com l’aigua potable. Tanmateix, els nombrosos plànols de població permeten veure l’evolució urbana de Figueres al llarg de més d’una dècada.
[eng] Figueres emerges, in terms of town planning, in the second half of the nineteenth century thanks to the work of the town's architect: Josep Roca i Bros. The town had experienced periods of economic and social progress but had not considered its transformation into a city, but simply had grown into a large town with long but narrow streets, with insufficient extensions and orographic problems such as the stream that divided the town or the lack of open spaces and wide streets, as well as a planning that would combine aesthetics, rationality and growth in the mediumand long term. Roca i Bros procures new open spaces in Figueres, some of which are the result of the covered stream which turns into the Rambla and the Palmera square, indicating that this architect has a social vision of the public space and is aware that his work has to last. All of this within the elegance of neoclassicism which is maintained and continued by later architects in order to conserve an image of the city first thought by Roca i Bros inmiddle of the nineteenth century. Josep Roca i Bros, was also in the Army Corps of Engineers, which gives a comprehensive control and knowledge of the territory and contributes to the growth of Figueres structure installation services such as drinking water. However, many plans allow people to see the evolution of urban Figueres for over a decade.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103607
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AJMiP_2de2.pdf5.63 MBAdobe PDFView/Open
AJMiP_1de2.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.