Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103614
Title: Els contenidors ceràmics de transport al voltant del segle XVII: arqueometria de l'intercanvi de mercaderies entre la Península Ibèrica i l'Amèrica colonial
Author: Gómez Ferrer, Samantha
Director: Buxeda i Garrigós, Jaume
Iñañez, Javier G.
Keywords: Ceràmica
Contenidors
Arqueometria
Relacions culturals
Comerç marítim
Transport marítim
Colonialisme
Pottery
Container cargo
Archaeometry
Cultural relations
Maritime trade
Maritime transport
Colonialism
Issue Date: 11-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'expansió de l'imperi hispànic durant el segle XVI va suposar un important moviment de mercaderies per mitjà de contenidors de transport ceràmics produïts a la Península Ibèrica. A més, aquests contenidors s'han de considerar una dada històrica rellevant per a l'estudi de la influència europea en els processos de transculturació de les societats americanes durant la conquesta (Deetz 1996), processos dels quals els contenidors en són tan sols una part de l'evidència que es completa amb la ceràmica fina, anomenada majòlica, i la ceràmica comuna i de cuina vidrada, entre d'altres. L'estudi de tots aquests tipus ceràmics s'inscriu en el projecte Tecnolonial-Impacte tecnològic en el Nou Món colonial. Canvi cultural en arqueologia i arqueometria ceràmica (HAR2008-02834, 2008-2011, i HAR2012-33784, 2013-2016) finançat pel \textit{Ministerio de Economía y Competitividad}. Així, l'objectiu principal d'aquesta tesi és aprofundir en el coneixement dels contenidors de transport dels centres productors peninsulars i dels centres receptors en el món colonial centrant-nos en els segles XVI i XVII, amb antecedents que es remunten fins al segle XIV, mitjançant l'estudi arqueomètric. S'han caracteritzat químicament 253 ceràmiques per mitjà de la fluorescència de raigs X i, una part d'aquestes, també per mitjà de l'anàlisi d'activació neutrònica. La provinença ha estat complementàriament estudiada a partir de l'observació d'una mostra d'aquests individus per mitjà de petrografia per microscòpia òptica de làmina prima. A més, aquestes 253 ceràmiques han estat igualment caracteritzades mineralògicament per difracció de raigs X per tal d’obtenir dades sobre la seva tècnica de producció, estudi tècnic que, per primer cop en aquests materials, ha estat complementat amb l'estudi de les seves propietats mecàniques a partir de diferents assajos de laboratori, i de la determinació de les microestructures de la matriu per microscòpia electrònica de rastreig, per tal d'avaluar-ne la seva adequació a l'acompliment com a materials de transport de béns en desplaçament transatlàntics per vaixell. Els resultats han permès caracteritzar 29 produccions ceràmiques dels centres productors peninsulars i panamenys, així com produccions ceràmiques de zones productores encara desconegudes. Així s'han pogut identificar diversos grups de referència per Sevilla i Barcelona, però també per València i per les produccions de Panamà de pasta vermella que tindran una projecció especialment important, sembla ser, en l'àmbit del Pacífic. Així, en la major part dels jaciments americans estudiats a la zona circum-Caribe els contenidors que es detecten són, en la seva àmplia majoria, de provinença sevillana o relacionats amb aquesta ciutat, configurant el que s’endevina com una dinàmica atlàntica diferenciada de la suposada dinàmica del Pacífic. A més, s'ha pogut comprovar la gran diferència tècnica entre les produccions peninsulars, i en concret sevillanes, realitzades amb argiles calcàries cuites a altes temperatures per tal de desenvolupar unes òptimes propietats mecàniques, perfectament adaptades a les característiques d'acompliment d'uns contenidors de transport en vaixell per a viatges transatlàntics, i els materials ja de producció americana de Panamà, realitzats amb argiles poc calcàries que els confereixen unes propietats mecàniques clarament inferiors. Així, cal considerar que l'establiment de produccions ceràmiques de tipus europeu a Amèrica és un fenomen que revela la seva complexitat quan s'observen les implicacions de la seva tècnica de producció, proporcionant un nou focus d'estudi en l'intent de comprendre com i perquè es produeixen aquests canvis en un procés necessàriament complex com és l'expansió europea, i castellana en concret, en el continent americà.
[eng] The expansion of the Hispanic empire during the sixteenth century supposed a major movement of goods through ceramic transport jars produced in the Iberian Peninsula. These containers must be considered a historical source for the study of European influence in American societies. The main objective of the present thesis is the study of transport jars from Seville and Barcelona, as well as its dissemination in the colonies during the seventeenth century, through an archaeometrical methodology. For this, 253 ceramic shreds has been characterised chemically, mineralogically, and a complementary technological study, to assess the provenance and technological study. The results have allowed the characterisation of 29 chemical groups, identified as Seville, Barcelona and Valencia transport jars production, as well as the red paste containers production in Panama. Thus, most of the sites studied in the American zone circum-Caribbean containers are detected in their vast majority of Seville provenance or relating to this city. In addition, the results shows the technical difference between the mainland productions, specifically Sevillians, made from calcareous clays and fired at high temperatures to develop optimum mechanical properties perfectly adapted to the performance characteristics of transatlantic trade, and the American productions of Panama red paste containers, made with non-calcareous clays. Also, it has been considered that the establishment of European productions in America is a complex phenomenon as new productions techniques appeared, providing a new focus of studies in the attempt to understand how and why these changes in pottery production occurred during the European expansion.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103614
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SGF_TESI.pdf14.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.