Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103764
Title: Activitats d’aprenentatge per millorar en l’adquisició de competències transversals i específiques en l'àmbit de pràctiques externes
Author: Urpí Sardà, Mireia
Amat, Concepció
Andrés Lacueva, Ma. Cristina
Farran, Andreu
Illán Villanueva, Montserrat
Lizárraga, María Antonia
Llorach, Rafael
Torrado, Xavier
Keywords: Pràcticums
Competències transversals
Innovacions educatives
Issue Date: 14-Sep-2016
Abstract: Les pràctiques externes del grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) constitueixen el pràcticum obligatori que fan els estudiants el darrer semestre del grau. És una assignatura singular de 24 ECTS que pretén que els estudiants desenvolupin activitats pràctiques en un àmbit professional en institucions públiques o privades. Els centres i les activitats on fer les pràctiques externes són molt variats, i es poden agrupar en els àmbits següents: pràctiques clíniques, restauració col·lectiva, empreses d’alimentació, empreses de consultoria, salut pública, esport i recerca. Un dels elements que integren els diferents àmbits és el que es refereix a les competències transversals, que es poden treballar amb eines conjuntes, sigui quin sigui el lloc on es porta a terme aquesta activitat. L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent era el desenvolupament d’activitats d’aprenentatge per millorar en la consolidació de les competències transversals del grau i específiques de l’assignatura. Durant el primer semestre del curs es van desenvolupar les activitats i es va aplicar als 47 estudiants que feien les pràctiques durant el segon semestre. Es va dissenyar i crear la carpeta d’aprenentatge en línia com a eina per a l’aprenentatge reflexiu, crític i experimental i com a eina d’avaluació continuada. I es van establir els continguts de la carpeta a partir de l’objectiu principal d’aquesta proposta que es concreta en les línies d’actuació següents: a) Memòria formativa-reflexiva. S’ha dissenyat l’activitat de memòria formativa-reflexiva a través de pautes ben definides perquè l’alumne pugui aprofundir en el seu aprenentatge pràctic i adquirir un pensament reflexiu i crític. Aquesta activitat inclou apartats dirigits a la reflexió i apartats dirigits a les competències transversals i específiques de l’assignatura com ara «I. Adquirir capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques i «II. Reconèixer els principis ètics, les responsabilitats legals i l’exercici de la professió de dietista-nutricionista». Aquestes memòries estan organitzades i avaluades en diferents nivells d’aprenentatge. D’aquesta manera, els alumnes poden ser conscients del grau d’aprofundiment amb què desenvolupen l’activitat: des de la identificació o descripció de l’activitat duta a terme fins a la capacitat de prendre decisions. b) Competències per àmbits. S’ha dissenyat l’activitat formativa-reflexiva per treballar la competència específica «Identificar els límits de la professió i les seves competències» i s’ha creat un espai presencial per a la seva posada en comú on els alumnes han pogut conèixer les experiències desenvolupades en altres àmbits i dins d’un mateix àmbit, a través de l’experiència dels companys. Els resultats obtinguts han estat satisfactoris. L’equip de professors de l’assignatura i l’alumnat han valorat positivament l’experiència. Les activitats dissenyades en aquest projecte més ben valorades per l’alumnat han estat, d’una banda, l’activitat destinada a «identificar els límits de la professió i les seves competències» i, de l’altra, les memòries formatives-reflexives que incrementen la reflexió dels estudiants en la seva pràctica professional. Hem difós els resultats del projecte al congrés internacional docent EDULEARN16 i es pretén difondre’ls també a través de publicacions i altres congressos.
Note: Projecte 2015PID_UB/020
URI: http://hdl.handle.net/2445/103764
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovadoc_UrpiSarda_PMID2016.pdf5.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons