Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103967
Title: Anàlisi molecular del càncer colorectal mitjançant un enfocament computacional integratiu
Author: Cordero Romera, David
Director: Moreno Aguado, Víctor
Keywords: Càncer colorectal
Biologia molecular
Colorectal cancer
Molecular biology
Issue Date: 10-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Durant aquests últims anys hem viscut el gran impacte de l'era post-genòmica, en la qual la seqüència del genoma humà ja és coneguda. En aquesta etapa, per exemple, s'ha pogut demostrar que el DNA no codificant, inicialment considerat com a no funcional, té un rol essencial en el funcionament de les cèl.lules humanes. Com a conseqüència d'aquest nou escenari, així com de la reducció del cost dels experiments a gran escala i la incorporació de la bioinformàtica com a eina essencial, la recerca en biologia molecular i salut pública ha modificat el seu enfocament clàssic per incorporar aquest canvi de paradigma. El càncer, una malaltia ja tractada per civilitzacions presents segles enrere, per primera vegada podrà ser estudiat des d'un punt de vista holístic a nivell cel.lular. Més específicament, en el cas del càncer colorectal, una malaltia altament heterogènia i molecularment molt complexa, seran de gran ajuda tots els avenços possibles en quant a tècniques de laboratori, tecnologia i noves disciplines. Durant els propers anys molt probablement s'incorporaran a la rutina clínica noves classificacions moleculars, que permetran prescriure un tractament més precís en comptes dels agents quimioteràpics utilitzats actualment amb la majoria dels pacients. També s'identificaran biomarcadors més acurats per al diagnòstic precoç i per predir millor el pronòstic de la malaltia. L'aprofundiment en les bases moleculars del càncer colorectal ens durà fins i tot a desenvolupar eines diagnòstiques basades en criteris moleculars, en substitució dels criteris clínics i patològics emprats majoritàriament a dia d'avui. Amb aquesta tesi el lector podrà endinsar-se en treballs concrets que intenten avançar en aquestes direccions. Els resultats es presenten com a compendi de tres articles científics publicats a revistes científiques internacionals. Tots tres tracten de càncer colorectal, i són el resultat de part del treball realitzat durant els últims anys a la Unitat de Biomarcadors i Susceptibilitat de l'Institut Català d'Oncologia.
[eng] Over the last years we have lived the great impact of post-genomic era, in which the human genome was already known. In this stage, for example, it has been demonstrated that noncoding DNA, initially considered as non-functional DNA, has an essential role in human cells. As a result of this new scenario, as well as reducing the cost of large-scale experiments and incorporating the bioinformatics as an essential tool, the research in molecular biology and public health has changed its traditional approach to incorporate this paradigm shift. Cancer, a disease already treated by civilizations many centuries ago, for the first time can be studied from a holistic point of view at the cellular level. In particular, to study the colorectal cancer, a heterogeneous and complex disease, will be helpful all new developments in terms of laboratory techniques, technology and new disciplines. Over the next few years, likely will be incorporated new molecular classifications into the clinical routine, that will able to recommend a more precise medicine instead of the chemotherapeutic agents, currently used with the vast majority of patients. More accurate biomarkers for early diagnosis and to better predict the prognosis of the disease also will be identified. Deepening at the molecular basis of colorectal cancer will lead to even develop diagnostic tools based on the molecular information, replacing the clinical and pathological criteria currently used. In this thesis the reader will be introduced in specific works that try to advance in these directions. The results are based on a collection of three scientific articles published in international journals. These three articles speak about colorectal cancer and represent the work carried out during the last years at the Biomarkers and Susceptibility Unit of the Catalan Institute of Oncology.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103967
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Clíniques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DCR_TESI.pdf11.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons