Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/103976
Title: Risc nutricional i factors predictors de malnutrició en una cohort de persones de 85 anys
Author: Badia Farré, Teresa
Director: Formiga Pérez, Francesc
Pujol Farriols, Ramon
Ferrer Feliu, Assumpta
Keywords: Malnutrició
Geriatria
Atenció primària
Malnutrition
Geriatrics
Primary health care
Issue Date: 11-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El 2014, el percentatge de persones de 80 anys o més va ser del 5,7 %. Segons les projeccions demogràfiques, el 2080 aquest segment de població serà del 12,3 %, això comportarà un desafiament sanitari i social. La malnutrició és la presencia d’un desequilibri per deficiència o per excés d’energia, proteïnes o altres nutrients que provoca canvis mesurables en l’organisme, capacitat funcional o en els resultats analítics. Per detectar risc de malnutrició es necessari la realització d’una valoració geriàtrica amb un enfocament multidisciplinar. El Mini- Nutritional Assessment (MNA) és l’instrument de valoració per a la detecció de risc malnutrició en les persones grans. En una cohort de 328 persones de 85 anys (nascudes el 1914) que viuen a la comunitat es va realitzar un seguiment longitudinal, on en el perfil inicial va destacar que eren persones molt grans amb acceptable estat de salut, funcionalitat preservada, bona cognició i morbiditat escassa. Les dones presentaven major discapacitat, vivien soles patien més caigudes i presentaven més risc social i nutricional, en canvi, els homes arribaven en millors condicions, estaven casats amb millor cognició, funcionalitat, i major comorbiditat als 85 anys. En l’ avaluació inicial va mostrar que 113 (34,5 %) individus presentaven un MNA ≤ 23,5, compatible amb risc nutricional. Els factors predictors a presentar risc nutricional va mostrar que el gènere femení i la polifarmacia multiplicaven per 2 i per 5 respectivament la probabilitat d’aquest risc, i també que la disminució d’un punt en l’Índex de Lawton (IL) o l’existència de risc social augmentaven un 40 % i 15 % respectivament la probabilitat d’aquest trastorn. Després de dos anys de seguiment, es va constatar que la incidència de risc nutricional es va presentar en 42 (19,5 %) subjectes. Com a factors predictors a deteriorament en l’estat nutricional, es va comprovar que el gènere femení, l’alta comorbiditat i la polifarmàcia, eren factors que influenciaven en la disminució del MNA, però era el deteriorament cognitiu el factor més fort que determinava l’evolució dels valors de MNA en el segon anys de seguiment. Cent seixanta dos (49,3 %) individus tenien la condició d’envelliment satisfactori, valorat amb la presència d’Índex de Barthel ≥ 91 i un Mini-Examen-cognitiu ≥ 24. El perfil d’envelliment satisfactori a l’inici de l’estudi era ser homes, vidus amb estudis, majors puntuacions de MNA i baixa comorbiditat Als 12 mesos de la visita basal es va valorar la fragilitat segons els criteris adaptats de Fried, on es va comprovar que 56 (20,5 %) subjectes presentaven criteris de fragilitat, i que la presència de MNA ≤ 23,5 multiplicava per 2 la probabilitat de presentar fenotip de fragilitat. Un fet que demostra l’estreta relació entre fragilitat i l’estat nutricional en persones grans, era que un 68 % i un 31 % de persones fràgils i prefràgils, respectivament, presentaven MNA < 23. Als tres anys de seguiment de la cohort Octabaix, el 17,3 % de subjectes havien mort. La taxa anual mitjana de mortalitat era de 5,7 %. Els subjectes que no van sobreviure tenien pitjor estat funcional per a les activitats instrumentals en la vida diària, major comorbiditat, risc de malnutrició i de caigudes, pitjor qualitat de vida i major prescripció crònica en la cohort inicial, però els factors predictors de mortalitat eren tenir pitjor puntuació en IL i polifarmàcia, totes elles variables bàsiques de la recollida de dades en la valoració geriàtrica en aquestes persones. En definitiva, l’estudi Octabaix ha permès definir el perfil de persones de 85 en el nostre país, on la interdependència de risc nutricional i fragilitat representarà la base per a estratègies de tractament amb èxit.
[eng] In Spain, old-old individuals are making up an increasingly large segment of the population. Nutritional assessment in the elderly population requires a multidisciplinary approach. The Mini Nutritional Assessment (MNA) is a reliable, standardized instrument for detect risk of malnutrition in the elderly. A total of 328 community-dwelling inhabitants born in 1924 (85 years old at the time of inclusion) were followed for 3 years. At baseline, 113 (34, 5 %) individuals had MNA ≤ 23, 5, compatible with nutritional risk. The independent risk factors for being undernourished ( MNA < 23,5 ) were being a female, inability to perform instruments activities of daily living, a higher social risk and taking a higher number of drugs overall. After two years of follow-up, the incidence of nutritional risk was present in 42 (19, 5 %) subjects, and cognitive impairment was an independent factor strongly associated with a decline in nutritional status. According to a phenotypic definition of frail of Fried, at the beginning of the second year, in the 273 subjects in the study at that point, 56 (20, 5 %) were frail, and the presence of MNA ≤ 23, 5 multiplied by 2 the probability of phenotype of frailty. A factor that demonstrates the close relationship between fragility ant nutritional status in older people, which was that 68 % and 31 % of frail people and pre-fragile respectively presented MNA < 23,5. The mortality rate after 36 months of follow-up was 17, 3 %, and the only predictors of mortality, among the variables studied, were less capacity to carry out instrumental activities and the use of higher numbers of prescription drugs. In short, the study Octabaix allowed to define the profile of 85 people in our country, where the interdependence and fragility of nutritional risk represents the basis for successful treatment strategies.
URI: http://hdl.handle.net/2445/103976
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TBF_TESI.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.