Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104043
Title: Fraseologia i traducció: anàlisi contrastiva d'algunes construccions idiomàtiques de la novel·la Cronache di poveri amanti, de Vasco Pratolini
Author: Bardelli, Carolina
Director: Pons, Clàudia
Nogué Serrano, Neus
Keywords: Pratolini, Vasco, 1913-1991
Traduccions
Català
Castellà (Llengua)
Treballs de fi de grau
Italià (Llengua)
Idiotismes
Fraseologia
Translations
Catalan language
Spanish language
Italian language
Bachelor's thesis
Idioms
Phraseology
Issue Date: 15-Jun-2016
Abstract: Aquest treball analitza els procediments cognitius implicats en la construcció del significat fraseològic d'algunes construccions idiomàtiques italianes extretes de la novel·la Cronache di poveri amanti, de l'autor neorealista Vasco Pratolini, i presenta una anàlisi contrastiva d'aquestes construccions en tres llengües: català, castellà i anglès. Des dels postulats bàsics de la lingüística cognitiva, s'han analitzat amb un interès especial els fenòmens de la metonímia i la metàfora, i s'han estudiat les bases experiencials de les construccions idiomàtiques d'acord amb el camp conceptual de pertinença. D'altra banda, s'han tingut en compte els principis bàsics de la traductologia per identificar el tipus de procediment utilitzat per cada traductor a l'hora de traslladar la construcció idiomàtica de la llengua d'origen a la llengua meta i, finalment, s'han aplicat els paràmetres de comparació interlingüística propis de la fraseologia contrastiva per posar en relleu les característiques semanticopragmàtiques més destacades de les traduccions. ___________________________________________________________________________ Paraules clau: lingüística cognitiva, traducció, anàlisi contrastiva, fraseologia, construccions idiomàtiques, metàfora, metonímia, italià, català, castellà, anglès.
This dissertation analyses the cognitive procedures involved in the construction of phraseological meaning in a selection of Italian idiomatic expressions taken from the novel Cronache di poveri amanti, by neorealist writer Vasco Pratolini, and offers a contrastive analysis of these expressions in three languages: Catalan, Spanish and English. Close attention has been paid to analysing the phenomena of metonymy and metaphor based on the core principles of cognitive linguistics, whilst the experiential bases for the idiomatic expressions have been studied according to the conceptual framework they belong to. Furthermore, translation studies' main criteria have been considered in order to identify the kind of procedure used by each translator when dealing with the translation of the idiomatic expressions from the source language to the target language. Finally, the parameters of comparative interlinguistics, belonging to the field of contrastive phraseology, have been utilized to highlight the most interesting semantic and pragmatic features of the translations. ___________________________________________________________________________ Keywords: cognitive linguistics, translation, contrastive analysis, phraseology, idiomatic expressions, metaphor, metonymy, Italian, Catalan, Spanish, English.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2015, Tutores: Clàudia Pons Moll, Neus Nogué Serrano.
URI: http://hdl.handle.net/2445/104043
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carolina_Bardelli_TFG.pdf521.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons