Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104189
Title: L’educació de les competències per a participar: una proposta metodològica. Disseny, aplicació i avaluació d'un programa per a primer cicle d'ESO
Author: Rodríguez Venegas, Fermín
Director: Trilla, Jaume
Novella Cámara, Ana M. (Ana María)
Keywords: Competències bàsiques en educació
Educació secundària
Adolescents
Competency based education
Secondary education
Teenagers
Issue Date: 9-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les diverses intervencions realitzades per al foment de la participació en els darrers trenta cinc anys no han demostrat avenços especialment importants. Les pràctiques participatives s'han mogut, en general, en marges del que molts autors anomenen participació simbòlica. La majoria d'estudis sobre els nivells de participació ho constaten i ens parlen de l'escassa existència d'experiències de plena participació. Les realitats socials i escenaris de relació han canviat i continuen canviant a gran velocitat. Hem de reconsiderar les intervencions en participació i repensar les fórmules i maneres amb les que promocionen i eduquem la participació ja que noves són les formes i els escenaris. La democràcia implica pràctiques democràtiques i educació democràtica. Partint de la premissa que participar és ser part i prendre part de forma activa, autònoma i protagonista, se'n requereix, llavors, l'apoderament de la persona i la seva capacitat per actuar. Aquest treball es basa en la consideració que la societat democràtica necessita d'actituds, pràctiques i comportaments democràtics i en que participar demana de la persona unes competències determinades. El treball educatiu d'aquestes competències milloraria els comportaments al respecte. És defensa una participació protagonista centrada en l'individu i en el desenvolupament comunitari. La participació és acció i reacció en comunitat i implica necessàriament actuar. Eines per això són: la gestió de les emocions, l'empatia, el treball en equip, la comunicació, l'emprenedoria, etc. És aquí, en aquests àmbits, on es centren les competències implicades de les que es parla. Si les treballem educativament, millorarem les pràctiques participatives i, el que és més important, assegurarem un comportament democràtic a partir d’una educació democràtica i democratitzant. Des d’aquesta visió es planteja la creació d’una proposta metodològica que ha de servir per a treballar l’educació de les competències per a participar. Això implica, d’entrada, definir quines són aquestes competències. Des de les diferents aportacions que autors experts fan sobre els comportaments democràtics i participatius s’extreu que l’àmbit d’aquestes competències és, principalment, socioemocional. Sovint es parla també de competència ciutadana. Ser competent vol dir tenir capacitat per resoldre, per actuar de forma efectiva i eficaç davant d’una situació. Calen, per tant, a més del treball educatiu, les situacions on practicar i demostrar competència. A participar s’aprèn participant i és en l‘exercici de la participació que es desenvolupen les competències al respecte, on únicament es desenvolupen de forma real i efectiva. En aquesta investigació es planteja un programa metodològic en el que aquest aspecte és tingut en compte i és característica definidora. Es centra la intervenció en l’etapa adolescent. El moment de l’adolescència és un moment d’autoafirmació personal, de recerca d’identitat i de gran potencialitat per a l’acció. Des d’intervencions metodològiques basades en l’experiència i en la visió positiva de l’adolescent (no com un problema) es poden assegurar l’adquisició de competències i l’apoderament. L’experiència al respecte que ens aporta l’educació en el lleure i altres intervencions escolars relacionades (com la promoció i creació de consells infantils) es basen en pràctiques vivencials i ens mostren l’efectivitat d’aquestes praxis. La investigació realitzada ha tingut com a objecte principal el disseny d’un programa metodològic d’activitats per a educar les competències per a participar, per treballar als dos primers cursos de l’ESO. També se n’ha realitzat l’avaluació en l’aplicació i implementació a un centre de secundària. La tesi corresponent pretén facilitar la formació i informació necessària per als professionals encarregats d’aplicar-lo. La metodologia emprada en aquesta investigació deriva de l’enfoc del paradigma constructivista participatiu (sociocrític), fonamentat en la Teoria Crítica. A partir del model de passos de Whitehead (1989) i del cicle d’investigació acció de Kemmis (1989) i Carr i Kemmis (1988). Es realitza un procés d’investigació acció avaluadora, sent aquesta l’estratègia metodològica principal en la recerca. Per a l’avaluació s’aplica el model CIPP (Context, Input, Porces, Product) de Stufflebeam (1987). El resultat principal de la investigació ha estat el programa que es presenta a la tesi amb el nom “Aprenc a participar” i que conforma una intervenció metodològica, amb un programa d’activitats modular i flexible però sistemàtic, per a treballar l’educació de competències per a participar amb adolescents. Pretén també potenciar les habilitats ja presents en l’adolescent i potenciar el seu protagonisme en el procés d’aprenentatge. El programa es proposa per al seu ús en centres educatius d’ensenyament secundari obligatori però és susceptible de ser aplicat en qualsevol context educatiu amb adolescents. L’aplicació del programa ha constatat el desenvolupament de competències socioemocionals i d’habilitats pròpies de la participació en els adolescents amb els que s’ha treballat. Actualment ha quedat implantat en el centre educatiu on s’ha realitzat la investigació.
[eng] This work is based on the consideration that society needs democratic attitudes, practices and behaviors and that democratic participation requires a person to have certain competencies. Educational work on these skills needs to be done in order to improve people's behavior in this regard. Participation is focused both on individual and community development. Participation in community means action and reaction; there is necessarily interaction with others. From this view arises creating a methodological approach to educate and work on the skills necessary to participate. Working on the competencies from the educational perspective implies also a change in the teaching methods and didactic techniques. Is participating that one learns and acquires the skills to participate. The intervention, applied to the first and second grades of secondary education (ESO), is focused on the teenage stage and its main goal is to design and evaluate a program of activities to educate the competencies required to participate. The methodology derives from the constructivist paradigm of participatory approach (social-critical) based on Critical Theory. It performs an action research and participative evaluation, this being the main methodological strategy. The evaluation is done using the CIPP model (Context, Input, Process and Product) by Stufflebeam (1987). The main result of the research program has been presented in the thesis named "Learning to participate" and constitutes a methodological intervention, with a flexible but systematic program of activities to work on the skills to participate and interact with teenagers. It also aims to enhance the skills already present in the adolescents and enhance their role in the learning process. The program was designed to be used in mandatory secondary education institutions but is useful in any educative context with teenagers. The program has proved the development of social-emotional skills and participation abilities on the teenagers involved and has been stablished on the secondary schools where the investigation was made.
URI: http://hdl.handle.net/2445/104189
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Teoria i Història de l'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FRV_TESI.pdf6.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons