Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104405
Title: L’ensenyament-aprenentatge del català a Tolosa: On, qui i per què
Author: Ferran Bagur, Alba
Director: Pons, Clàudia
Vidal Arráez, Josep
Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Keywords: Català
Adquisició d'una segona llengua
Llengua i ensenyament
Tolosa (França)
Treballs de fi de grau
Catalan language
Second language acquisition
Language and education
Toulouse (France)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: El català és una llengua que s’estudia no només a territoris catalanoparlants, sinó arreu del món. Tolosa de Llenguadoc no n’és una excepció, amb més de 250 persones aprenent la nostra llengua. Aquest estudi exposa quins són els centres que ofereixen cursos de català a Tolosa, quina n’ha estat l’evolució al llarg del temps, quina és la situació avui dia i quina promoció fan del català. També s’investiguen quins són els motius que fan que a Tolosa s’aprengui el català i es descriuen dos perfils d’estudiants, similars en molts aspectes però que diferencien en quant edat, motivacions i centre d’estudis. Paraules clau: aprenentatge de llengües estrangeres, llengua catalana, aprendre català, motivacions, projecció exterior, Tolosa de Llenguadoc, Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes, Université de Toulouse Jean-Jaurès, promoció del català.
Catalan is a language that is not only learnt in Catalan areas, but it is also learnt around the world. Toulouse it is not an exception; there, more than 250 people learn Catalan. This study exposes which are the places in Toulouse where Catalan studies are offered, which has been their historical evolution, which is their situation nowadays and how the Catalan language is promoted. In this assignment the motivations to learn Catalan are also investigated, and two learners’ profiles are described. These two profiles are similar in many aspects, but they differentiate in age, motivations and place of study. Key words: second language acquisition, Catalan language, learning Catalan, motivations, external projection, Toulouse, Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes, Université de Toulouse Jean-Jaurès, Catalan promotion.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutors: Clàudia Pons Moll, Josep Vidal Arráez, Francesc Xavier Vila i Moreno
URI: http://hdl.handle.net/2445/104405
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_albaferran.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons