Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104752
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVillarroya i Font, Joan, 1953--
dc.contributor.authorGarangou i Tarrés, Sònia-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament d'Història Contemporània-
dc.date.accessioned2016-12-15T12:16:17Z-
dc.date.available2017-01-27T23:01:20Z-
dc.date.issued2016-01-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/104752-
dc.description.abstract[cat] Aquesta recerca reconstrueix quin va ser l’origen, l’estructura i el context històric de les Joventuts Llibertàries a Catalunya, des de l’any 1932 fins al final de la Guerra Civil. Malgrat existir investigacions prèvies sobre aquesta organització d’àmbit estatal, com la tesi doctoral de Jesús López Santamaría de l’any 1983, no existia cap recerca específica sobre l’organització en el nostre territori, sobretot pel que fa als primers anys de formació. Aquesta manca d’estudis s’estén a bona part de la resta d’organitzacions juvenils de l’època, que malgrat tenir un dels seus moments àlgids de desenvolupament durant el període d’entreguerres, resten sovint oblidades en la historiografia o tractades com a simples annexos de les organitzacions “adultes”. En el cas de les Joventuts Llibertàries catalanes, els indicis en els que es van basar les hipòtesis inicials d’aquesta investigació, assenyalaven que no es van limitar a seguir consignes a cegues. Els joves anarquistes, van tenir una personalitat molt marcada que en alguns moments va entrar en conflicte amb la CNT-FAI, a més de comptar amb una estructura organitzativa i territorial força més complexa del que fins ara es pensava. A partir de la recopilació, ordenació i buidat de la dispersa documentació de l’organització, formada per actes de congressos i reunions, circulars, publicacions d’àmbit local o comarcal... ha estat possible resseguir com es van formar els primers grups a Catalunya durant la Segona República, quins mecanismes van utilitzar per vertebrar la seva estructura, com van intervenir els joves llibertaris catalans en els esdeveniments polítics del moment, quina va ser la seva relació amb la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), o la influència del conflicte intern que vivia la CNT entre trentistes i faistes en la creació d’aquesta entitat juvenil, el seu desenvolupament i en la relació amb les JJLL de la resta de l’estat. També s’ha pogut reconstruir quin va ser el paper que van jugar els joves llibertaris catalans durant la Guerra Civil, els seus debats i crisis internes, els enfrontaments que van tenir amb la CNT-FAI i la FIJL, quan començaren a discrepar de la posició oficial adoptada pel sindicat anarcosindicalista, i el creixement de l’organització que va arribar a la major part de comarques catalanes. Va ser des d’aquestes i des de les diferents agrupacions locals que s’inicià aquest estudi, afegint la perspectiva de l’estructura territorial com un element més d’anàlisi que ens apropa a les dificultats i contradiccions a les que s’enfrontaren les agrupacions de base, ajudant-nos a entendre més bé el perfil de la militància i ampliant la imatge que tindríem de l’organització si només ens fixéssim en els discursos dels seus líders. La relació amb els esdeveniments polítics i les disputes ideològiques del moment, ens completa el retrat i ens ajuda a comprendre bona part de les seves actuacions i decisions, refermant la necessitat d’aquest diàleg constant entre l’origen, l’estructura i el context de la que va ser l’organització juvenil més important a Catalunya durant els anys 30.-
dc.description.abstract[eng] This research rebuilds the origin, structure and historical context of the Libertarian Youth in Catalonia from 1932 until the end of the Civil War. Despite previous researches on this state organization, such as Jesús López Santamaría’s doctoral thesis in 1983, there was not any specific research focused on our territory and especially within the first formative years. The absence of detailed studies is understood concerning most of other youth organizations of the time which, despite having high points of development during the inter-war period, often remain forgotten in historiography or are seen just as an attachment of other ‘grown-up’ organizations. In the case of the Libertarian Youth in Catalonia, the signs the initial hypothesis of this research is based on, show that they had a highly marked personality which sometimes entered into conflict with the CNT-FAI, besides, they had a more complex organisational and territorial structure than thought. The tracing of how the first groups were formed in Catalonia during the Second Republic, the mechanisms that were used to articulate its structure, how the Catalonian youth participated in the political events of the time, which the connection to the Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) was and the influence of the internal conflict between the trentistas and the FAI tendency in the creation of this youth organization the CNT was enduring. Its development and its relation to the libertarian youths from the rest of the state has been possible thanks to the collecting, arrangement and extraction of the scattered information about the organisation formed by records of congresses and meetings, circulars, and publications at a local or regional scope. It has also been possible to rebuild which role the young Catalan libertarians played during the Civil War, its debates and internal crisis, the confrontations they had with the CNT-FAI and the FIJL, when they started disagreeing with the official position adopted by the anarcho-syndicalists and the growth of the institution which arrived to most of the Catalan regions. This study departs from these other local organisation adding the perspective of the territorial structure as an extra element to analyse that takes us to the difficulties and contradictions the base groups had to deal with, helping us to understand better the political militancy profile and broadening the image we would have of the organisation if we only focused in the leaders discourses. The connection with the political events and the ideological disputes of the time completes the portrait and helps us to understand most of their actions and decisions, strengthening the need of this constant dialogue among the origin, the structure and the context of what was the most important youth organisation in Catalonia during the 30s-
dc.format.extent556 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Garangou, 2016-
dc.subject.classificationJoves-
dc.subject.classificationSindicalisme-
dc.subject.classificationAnarquisme-
dc.subject.classificationRepública Espanyola II, 1931-1939-
dc.subject.classificationGuerra Civil Espanyola, 1936-1939-
dc.subject.classificationCatalunya-
dc.subject.otherYouth-
dc.subject.otherSyndicalism-
dc.subject.otherAnarchism-
dc.subject.otherSpanish Republic II, 1931-1939-
dc.subject.otherSpanish Civil War, 1936-1939-
dc.subject.otherCatalonia-
dc.titleLes Joventuts Llibertàries a Catalunya. Origen, Estructura i Context (1932-1939)-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2016-12-15T12:16:22Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/398541-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Contemporània

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SGiT_TESI.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.