Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104966
Title: Anàlisi climàtica i ambiental dels incendis forestals de Catalunya (1968-2008)
Author: Miralles Ortega, Ricard
Director: Martín Vide, Javier
Keywords: Climatologia
Geografia física
Meteorologia
Ciències ambientals
Incendis forestals
Climatology
Physical geography
Meteorology
Environmental sciences
Forest fires
Issue Date: 8-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Determinades situacions atmosfèriques i factors meteorològics/climàtics, biològics i geogràfics afavoreixen els incendis forestals. Es descriuen quatre tipus de períodes crítics de foc que han originat grans incendis a Catalunya (1980-1998): les situacions del nord, les situacions del nord-oest, les situacions de l’oest i les situacions del sud (onada de calor). Considerant la sèrie d’incendis forestals per a Catalunya (1968-2008), el mes que registra una major freqüència d’incendis forestals i més hectàrees forestals cremades és juliol, seguit de l’agost. La major part d’hectàrees cremades es concentra a la comarca de l’Alt Empordà (amb el màxim) i també a la comarca del Bages i àrees pròximes, havent-hi altres focus secundaris calcinats cap al camp de Tarragona i terres de l’Ebre. En tots els mesos de l’any la freqüència d’incendis forestals segueix una tendència a l’augment, en canvi, el nombre d’hectàrees forestals cremades presenta tendència a la disminució tenint l’explicació en la millora de la prevenció i extinció dels incendis forestals a Catalunya en les darreres dècades. Es troben correlacions estadísticament significatives entre el nombre d’incendis forestals i les hectàrees forestals cremades amb variables meteorològiques i índexs de teleconnexió climàtica (NAOi, MOi, WeMOi). L’índex de Gini i les corbes de Lorenz expliquen una part de la variabilitat superficial dels incendis forestals de Catalunya. La regionalització climàtica d’incendis forestals de Catalunya permet establir diferents patrons sinòptics en funció de la localització dels màxims de càrregues factorials que configuren els patrons de les components principals. La regionalització climàtica explica la distribució i intensitat dels incendis forestals de Catalunya, essent un reflex de la freqüència de les situacions atmosfèriques predominants. Els resultats de l’aplicació del mètode de Jenkinson i Collison als incendis forestals confirmen objectivament que hi han determinades situacions sinòptiques favorables al desenvolupament i propagació (magnitud) d’incendis forestals a determinades regions de Catalunya estacionalment. El canvi climàtic afecta a la vegetació i als incendis forestals en els nostres ecosistemes mediterranis. És més que probable que els esperats augments de les temperatures i els canvis en les pautes de precipitació comportin un increment en la freqüència i en la intensitat dels incendis forestals, comportant un increment del risc potencial d’incendi forestal.
[eng] The relationships between meteorological, climatological, biological and geographical factors as main causes for developing and propagation of wildfires under certain synoptical conditions are shown. Regarding these conditions, four atmospheric situations related to teleconnection indexes are studied as deciding factors to develop big wildfires in Catalonia: northern, northwestern, western and southern (heat waves) situations. Considering the number of wildfires for Catalonia (1968-2008), the month that recorded a higher frequency of wildfires and burned hectares is July, followed by August. The most of hectares burned focuses on the Alt Empordà (the maximum) and also in the Bages and nearby areas, having other burned area into the field of Tarragona and Ebro area. In all months the frequency of wildfires shows an increasing trend, however, the extension of burned forest has decreased. This can be due to the improvement of the prevention and extinction of wildfires in Catalonia during the latest decades. Statistical correlations were found between the number of wildfires and the extension of burned forest with meteorological variables and climatic teleconnection indexes (NAOi, MOi, WeMOi). The Gini index and Lorenz curves explain part of the surface variability of wildfires in Catalonia. The climatic regionalization of wildfires in Catalonia allows to establish different synoptic patterns depending on the location of the maximum of factor loadings that form the main component patterns. The climatic regionalization explains the distribution and intensity of wildfires in Catalonia, being a reflection of the frequency of the prevailing weather conditions. The results of applying the method of Jenkinson and Collison to wildfires objectively confirmed that there are certain favourable synoptic situations for the development and spread (magnitude) of wildfires in certain regions of Catalonia seasonally. Climate change affects vegetation and wildfires in our Mediterranean ecosystems. It is likely that the expected temperature increases and changes in precipitation patterns could involve an increase in the frequency and intensity (potential risk) of wildfires.
URI: http://hdl.handle.net/2445/104966
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RMO_TESI.pdf91.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.