Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105182
Title: Estructura socio-econòmica al camp de Tarragona durant els primers anys del segle XIV. Alcover, la Selva del Camp i Valls (1300-1320)
Author: Moya Guerrero, M. del Rosario
Director: Riera i Melis, Antoni, 1944-
Keywords: Història social
Història econòmica
Història medieval
Camp de Tarragona (Catalunya)
Social history
Economic history
Medieval history
Camp de Tarragona (Catalonia)
Issue Date: 29-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest treball d’investigació vol reconstruir la vida quotidiana dels homes i dones que habiten el Camp de Tarragona durant els primers anys del segle XIV. La recerca s’ha dut a terme a partir de la informació continguda als llibres de notes que, sobres les viles d’Alcover, la Selva del Camp i Valls, es conserven a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Es tracta de tres pobles de caràcter marcadament agrari i integrats dins de la Senyoria de la Mitra de Tarragona i amb una sèrie de particularitats que permeten la realització d’un estudi comparat que supera l’àmbit estrictament local per endinsar-se en l’àmbit de la història agrària regional. Amb tot, les característiques de les fonts documentals fan que aquest sigui un treball d’evolució curta en el temps que es centra en els dos primers decennis de la catorzena centúria. D’aquesta manera, s’ha prioritzat la intensitat a la prolongació cronològica atès el gran volum de petits assentaments que han nodrit la investigació i que han hagut de ser analitzats tant des del punt de vista econòmic, com social o fins i tot dins de l’àmbit fiscal o de les estructures de govern senyorial o municipal. Justament aquesta diversitat documental ha influït clarament en la forma final de la tesi, la qual s’ha organitzat en diferents apartats amb l’objectiu de dotar el treball final d’una estructura homogènia. Aquests apartats són: el marc espacial, la petita explotació camperola, aspectes jurídics sobre les relacions econòmiques que s’estableixen al mercat de la terra, aspectes econòmics i socials sobre les transaccions al mercat de la terra, la vila, les rendes senyorials i el desenvolupament municipal, i la societat. En conclusió, aquest és un treball que ha establert tota una sèrie de línies de recerca que poden continuar sent treballades en un futur amb el buidat l’anàlisi d’aquestes sèries documentals que, en línies generals, a mesura que s’avança cronològicament, són més complertes tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.
[eng] This research wants to reconstruct the quotidian lives of the villagers of ‘El Camp de Tarragona’ district during the early years of the fourteenth century. The research was undertaken on the information contained in the notarial books preserved in the Archdiocesan Historical Archive of Tarragona about the villages of Alcover, La Selva del Camp I Valls. These three municipalities, integrated into the Lordship of the Archbishop of Tarragona, have a prominently agrarian nature and a series of features that allow to conduct a comparative study that venture into the field of the regional history. However, this is a work just focused on the first two decades of the 14th century due to the special characteristics of the documentary sources. Thus, given the large number of small contracts, it has been prioritized intensity rather than chronological extension. These documents have been analyzed from the point of view of economy, society, taxation system o governmental structures. Precisely this diversity has clearly influenced the final form of the thesis, which has been organized into different sections in order to provide it with a homogeneous structure. These sections are: the spatial context, the small peasant farming, legal aspects of economic relations established in the land market, economic and social aspects of transactions in the land market, the town, the lordly incomes, the municipal development, and society. To sum up, this is a job that has established a series of research areas that can still be studied in the future by emptying and analyzing these notarial volumes which, in general, contain better information, both quantitative and qualitative, as the researcher advances through the time.
URI: http://hdl.handle.net/2445/105182
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MdRMG_TESI.pdf13.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.