Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105504
Title: SAHS en els infarts cerebrals: Topografies relacionades, presència de Cheyne-Stokes i eficàcia d'un tractament precoç
Author: Bonnin Vilaplana, Marc
Director: Parra Ordaz, Olga
Arboix, A. (Adrià)
Montserrat Canal, José Ma.
Keywords: Infart cerebral
Trastorns del son
Cerebral infarctio
Sleep disorders
Issue Date: 2-May-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Estudis recents han demostrat una elevada freqüència de trastorns respiratoris del son (TRS) en pacients amb ictus. Presentem els tres articles que formen part de la tesi doctoral: Sleep-related breathing disorders in acute lacunar stroke. J Neurol. 2009 Dec; 256(12):2036-42 L’objectiu va ser examinar la presència de TRS en pacients amb un primer infart lacunar. Es van estudiar 68 pacients amb infart lacunar i es va realitzar una poligrafia respiratòria. Un total del 69% dels pacients tenia un IAH ≥ 10, i un 25% tenia un IAH ≥ 30. Un 20,6% dels pacients tenien respiració de CS. La combinació de les variables tabaquisme o afectació topogràfica a càpsula interna o protuberància va ser significativament més freqüent en pacients amb un IAH ≥ 10 que amb un IAH < 10 (80,9% vs 57,1%; p=0,04). Per altra banda, la combinació de les variables tabaquisme i afectació de la càpsula interna o protuberància va ser més freqüent en els pacients amb un IAH ≥ 30 respecte als pacients amb un IAH < 30 (29,4% vs 3,9%; p=0,001). L’anàlisi multivariant mostrava una relació significativa i independent entre l’IAH ≥ 10 i el tabaquisme o l’afectació neurològica a la càpsula interna o a la protuberància (OR = 3.17, 95% IC 1.02-9.79; p=0,045); i entre l’IAH ≥ 20 amb l’afectació de la càpsula interna o la protuberància en fumadors (OR = 9.25, 95% IC 1.05-81.70; p=0.045). Els infarts lacunars amb afectació de la càpsula interna i la protuberància en pacients fumadors s’associen a una major incidència de TRS. Cheyne-stokes respiration in patients with first-ever lacunar stroke. Sleep Disord. 2012; 2012:257890 Aquest segon treball valora la presència de respiració de CS en pacients amb infart lacunar, determinant la seva freqüència en aquests pacients i identificant les variables associades a aquest patró de respiració en aquesta mostra. L’estudi va incloure 68 pacients ingressats per un primer infart lacunar. Es va observar respiració de CS en 14 pacients (20,6%). Els pacients amb respiració de CS en comparació amb aquells sense respiració de CS, van mostrar una mitjana de l’IAH significativament més alt (IAH 34,9, DE 21,7) vs (IAH 18,5, DE 14,4; p=0,001), així com de l’ IAC (IAC 13,1, DE 13,8) vs (IAC 1,8, DE 3,4; p=0,0001), i presentaven majors puntuacions de l’índex de Barthel i l’escala neurològica canadenca i més dies d’ingrés hospitalari. Es va poder observar una tendència a una major probabilitat de respiració de CS en els infarts lacunars amb disfunció motora possiblement per una lesió a la via piramidal. Early treatment of obstructive apnoea and stroke outcome: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2011 May; 37(5):1128-36. L'objectiu d’aquest assaig clínic, multicèntric, va ser avaluar l'impacte del tractament amb CPAP en pacients amb ictus isquèmic en un seguiment a 2 anys. Els pacients amb un IAH ≥ 20 van ser aleatoritzats per rebre tractament convencional de l'accident cerebrovascular i afegint el tractament amb la CPAP o el tractament convencional sense CPAP (grup control) durant la fase aguda de l'ictus. El percentatge de pacients amb millora neurològica 1 mes després de l’ictus va ser major en el grup CPAP (Rankin 90,9 vs 56,3%, p=0,01; Canadenca 88,2 vs 72,7%, p=0,05). El temps mitjà fins a l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars va ser superior en el grup CPAP (14,9 vs 7,9 mesos; p=0.044), tot i que la supervivència lliure d'esdeveniments cardiovasculars als 24 mesos i la taxa de mortalitat cardiovascular va ser similar als dos grups. L'ús precoç de la CPAP després d’un ictus sembla accelerar la recuperació neurològica i pot retardar l'aparició d’esdeveniments cardiovasculars, malgrat no es va observar una millora en la supervivència dels pacients.
[eng] Sleep-related breathing disorders in acute lacunar stroke. J Neurol. 2009 Dec; 256(12):2036-42 The purpose was to examine the occurrence of sleep-related breathing disorders (SRBD) and variables related to SRBD in patients with acute lacunar stroke. A total of 69.1% of patients showed AHI ≥10, 44.1% AHI ≥20, and 25% AHI ≥30. Cheyne-Stokes respiration (CSR) was present in 20.6% of patients. In the multivariate analysis, smoking or capsular or pontine topographies were associated with AHI ≥10 (OR=3.17, 95%(CI) 1.02–9.79; P=0.045). Lacunes in the internal capsule or the pons in smokers were associated with AHI ≥20 (OR=9.25, 95%(CI) 1.05–81.70; P=0.045). Smoker patients with capsular or pontine acute lacunar stroke should be screened for SRDB. Cheyne-stokes respiration in patients with first-ever lacunar stroke. Sleep Disord. 2012; 2012:257890 The aim of this single-center prospective study was to assess the presence CSR and CSR-related variables in 68 consecutive patients with radiologically proven first-ever lacunar stroke. CSR was diagnosed in 14 patients (20.6%). Patients with CSR as compared with those without CSR showed a significantly higher scores of the Barthel index and the Canadian Neurological scale as a measure of stroke severity, and longer hospital stay. The presence of CSR was associated with a trend towards a higher functional stroke severity and worse prognosis. Early treatment of obstructive apnoea and stroke outcome: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2011 May; 37(5):1128-36. The aim of the present study was to assess the impact of nCPAP in ischaemic stroke patients followed for 2 yrs. Stroke patients with an AHI ≥ 20 events/h were randomised to early nCPAP (n571; 3–6 days after stroke onset) or conventional treatment (n569). The percentage of patients with neurological improvement 1 month after stroke was significantly higher in the nCPAP group. The mean time until the appearance of cardiovascular events was longer in the nCPAP group (14.9 versus 7.9 months; p=0.044), although cardiovascular event-free survival after 24 months was similar in both groups. Early use of nCPAP seems to accelerate neurological recovery and to delay the appearance of cardiovascular events, although an improvement in patients survival was not shown.
URI: http://hdl.handle.net/2445/105504
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MBV_TESI.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons