Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106007
Title: Filosofar junts per a desxifrar els fenòmens socials del món actual. L’aula de filosofia com a comunitat de recerca i diàleg
Author: Arrizabalaga Ezquieta, Haizea
Director: Temporal, Josep, 1963-
Keywords: Filosofia
Aprenentatge
Tesis de màster
Pensament crític
Philosophy
Learning
Critical thinking
Masters theses
Arendt, Hannah, 1906-1975
Issue Date: May-2016
Abstract: [cat] El present treball constitueix, en primer terme, una anàlisi de les causes i conseqüències de la desmotivació de l'alumnat a les actuals aules de secundària i batxillerat. En segon terme, presenta una proposta d'innovació educativa en el camp de l'aprenentatge de la filosofia que doni resposta a aquest problema i que permeti estimular el pensament crític dels joves i revaloritzar l'acció del filosofar, davant la idea de la filosofia entesa com a corpus epistèmic tancat. Aquesta proposta podria ser escaridament definida en els següents termes: crear una comunitat d'aprenentatge i de recerca a l'aula per reflexionar sobre temes d'actualitat des d'un enfocament filosòfic i a partir de metodologies interactives com són el diàleg, l'estudi de cas o les iniciatives d'intervenció a l'espai públic. En aquest cas es parteix de les reflexions filosòfiques de Hannah Arendt, plenament vigents per a descodificar les complexitats dels fenòmens socials propis de les societats actuals.
[eng] This work analyses the causes and consequences of the lack of motivation of secondary and high school students. It also makes a proposal of educational innovation in the area of philosophy aiming to tackle this problem by stimulating the critical thought of the young, and reevaluating the action of philosophizing beyond the view of philosophy as a close epistemic corpus. The proposal may be briefly defined as follows: it aims to create a community of learning and research at the classroom in order to reflect on current issues from a philosophical perspective and interactive methodologies such as dialogue, case study, and intervention initiatives in the public space. In this occasion, the starting point are the philosophical reflections of Hannah Arendt, that continue to be plainly in force to decodify the complexities of social phenomena at the current societies.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Especialitat en Filosofia. Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Josep Temporal Oleart
URI: http://hdl.handle.net/2445/106007
Appears in Collections:Màster - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Haizea_Arrizabalaga.pdf347.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons