Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106498
Title: Desenvolupament d'una síntesi industrialitzable d'un fàrmac
Author: López Barallobre, Blanca
Director: Bartra Sanmartí, Martí
Garcia Gómez, Jordi,
Keywords: Síntesi de fàrmacs
Química farmacèutica
Drug synthesis
Pharmaceutical chemistry
Issue Date: 20-Sep-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Posar al mercat un nou fàrmac és un procés molt llarg i costós i que comporta un risc econòmic important per una empresa farmacèutica. En canvi, el desenvolupament d'un procediment millorat per a la producció d'un fàrmac ja conegut, un cop ha passat a ser genèric, és molt menys arriscat i genera propietat industrial valuosa i una possibilitat de negoci. El desenvolupament d’una nova ruta implica fomentar la innovació i la millora continuada en els processos de fabricació augmentant la competitivitat en els plans de producció, el que exigeix un coneixement exhaustiu i científic dels processos de fabricació. L’objectiu del present Projecte, en col·laboració amb Esteve Química, és el desenvolupament de rutes sintètiques potencialment patentables i industrialitzables d'un antivíric d’interès (o bé d'un intermedi avançat d'aquest) i d’un producte utilitzat per a malalties d’insuficiència cardíaca que es trobin ja en el mercat o en fases clíniques molt avançades. A la primera part d’aquest treball l’objectiu ha estat el desenvolupament de rutes sintètiques per a l’obtenció d’un fragment present en alguns antivírics. Es van explorar fins a sis rutes diferents per a arribar a l’estructura d’interès. S’ha trobat una aproximació sense precedents basada en la doble alquilació estereoselectiva de les imines de glicinats en condicions de transferència de fase. Hem aconseguit arribar a l’estructura desitjada amb un rendiment global del 29%. Tot i els bons resultats obtinguts, la síntesi desenvolupada no és clarament competitiva respecte a la alternativa descrita a la bibliografia, ja que, tot i que té millors rendiments i conté etapes fàcilment millorables en els processos d'escalat, els materials de partida resulten ser més cars. A la segona part d’aquest treball s’ha afrontat l’objectiu d’obtenir un compost utilitzat en el tractament de la insuficiència cardíaca, utilitzant una amida derivada de la pseudoefedrina com a etapa clau de la síntesi. Vam arribar a l’estructura d’interès en 5 etapes i amb un rendiment global del 14%, però la etapa clau del procés donà resultats irregulars i excessos diastereomèrics discrets. Aquests resultats podrien ser millorables, si es dugués a terme un estudi més exhaustiu de la reacció d’alquilació. La síntesi proposada per aquest compost és nova i patentable i probablement competitiva respecte als resultats que hi han descrits fins al moment a la bibliografia. En general, doncs, es pot dir que, en les dues parts d’aquests treball s’ha arribat als productes desitjats, a través de nous processos, amb rendiments del rang dels descrits a la bibliografia. Tot i això, la viabilitat industrial no està assegurada i són necessaris estudis més profunds i l’optimització d’algunes etapes.
[eng] The aim of this project, in collaboration with Esteve Química is the development of potentially patentable and industrializable synthetic routes to an antiviral (or an advanced intermediate of it) and a drug used for diseases of heart failure. Both compounds are already on the market or in very advanced clinical stages. In the first part of this work the aim has been the development of synthetic routes to get a fragment present in some antivirals or an advanced intermediate thereof. We explored up to six different routes to afford the structure of interest. The more interesting has been an approach based on unprecedented stereoselective double alkylation of N-(diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester under phase transfer conditions. We managed to reach the desired structure with a global yield of 29%. Despite the good results, this approach seems not competitive with report to the previous method described in the literature because, although it has better yields and contains easily improved stages in the scaling processes, the starting materials are more expensive. In the second part of this work we have faced the goal of obtaining a compound used in the treatment of heart failure, based on an alkylation reaction with a pseudoephedrine derivative amide as a key step of the synthesis. We got the structure of interest in five stages and an overal yield of 14%, but the key stage of the process gave erratic results and discrete diastereomeric excesses . These results could be improved if it carried out an exhaustive study of the alkylation reaction. Thus, the synthesis proposed would probably be competitive with respect to the results that have so far described in the literature. In general, we can say that in the two parts of this work has reached the desired products through new processes, yields range from those described in the literature. However, the industrial viability is not assured and deeper studies and some optimization stages are needed.
URI: http://hdl.handle.net/2445/106498
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Inorgànica i Orgànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BLB_TESI.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.