Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106722
Title: La competencia de liderazgo en el grado de enfermería: Un análisis factorial de componentes principales
Author: Rodríguez Ávila, Núria
Riera i Prunera, Maria Carme
Moreno Arroyo, M. Carmen
Monllau, Teresa
Puig Llobet, Montserrat
Keywords: Competències professionals
Lideratge
Anàlisi factorial
Infermeria
Vocational qualifications
Leadership
Factor analysis
Nursing
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'aspecte competencial està cada dia més present en la societat, des dels nivells acadèmics als laborals. D'una bona base en l'adquisició de competències en depèn una bona part l'èxit professional dels graduats, per això l'anàlisi per potenciar la seva adquisició s'ha convertit en un tema d'estudi recurrent, tant en l'aspecte de les competències bàsiques/transversals, com en el de les específiques. Les darreres seran les que tindran una incidència diferent en funció del tipus d'estudi, al mateix temps que experimentaran variacions importants en funció dels reptes i projectes innovadors que les organitzacions hagin d'afrontar. Entre las primeres, una de les competències que exerceix un paper primordial, i en la que s'ha centrat l'estudi, és la capacitat de lideratge. En concret, aquest treball analitza com perceben i adquireixen la capacitat de lideratge els estudiants d'infermeria de la Universitat de Barcelona, ja que els resulta fonamental per exercir la influència en un grup i per aconseguir les metes proposades. Per això es va preparar un qüestionari amb 70 preguntes que recollien les competències transversals i específiques adquirides en el procés d'aprenentatge, així com l'actitud de l'estudiant davant del procés d'aprenentatge. La població subjecte d'estudi van ser els estudiants del grau d'infermeria de la Universitat de Barcelona durant el curs acadèmic 2012-2013; i la tècnica de mostreig seleccionada va ser el mostreig incidental. El treball aplica l'anàlisi multivariant per reduir la dimensionalitat de les variables estudiades. En concret, l'anàlisi factorial mitjançant components principals ha permès identificar els aspectes que resumeixen i agrupen les 20 variables estudiades en 4 factors: capacitació per a la professionalització, treball autònom, capacitat crítica i presa de decisions en equips. Posteriorment, a partir de les puntuacions d'aquests quatre factors i amb la inclusió de les variables edat, sexe i procedència, es va construir un model de regressió logísticomultinomial. Els resultats obtinguts indiquen que els quatre factors influeixen positivament a l'hora d'incrementar la probabilitat de passar d'una capacitat de lideratge d'un nivell nul a un nivell mig, mentre que en l'increment de la probabilitat de pas d'una capacitat de lideratge nul·la a una d'elevada només els tres darrers factors tenen influència
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2017.9.11
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2017, vol. 9, p. 124-133
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2017.9.11
URI: http://hdl.handle.net/2445/106722
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
667466.pdf261.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons