Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108187
Title: L’impressor Francesc Surià i Burgada (1749-1805)
Author: Martínez Martínez, Oriol
Director: Gascón García, Jesús
Keywords: Impressors
Tesis de màster
Printers
Masters theses
Surià i Burgada, Francesc, s. XVIII
S. XVIII
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Aquest treball és una recerca sobre l'impressor Francesc Surià i Burgada. Dividit en tres blocs, es presenta un resum dels oficis de llibreter i impressor a la Barcelona del segle XVIII, l'evolució de la família Surià des dels seus orígens com a pagesos al Penedès fins al seu establiment com a impressors i llibreters a Barcelona i, finalment, es biografia el personatge i es caracteritza el seu negoci. La justificació d'aquest treball és doble. D'una banda perquè l'estudi de casos particulars és necessari per confirmar o refutar les característiques generals apuntades en els estudis generals sobre la impremta del segle XVIII; de l'altra, i molt particularment en el nostre cas, perquè no hi ha cap estudi previ sobre la figura de Surià i Burgada. La metodologia emprada ha estat diferent per cadascun dels blocs abans mencionats. Si bé al primer bloc de context hi trobem, bàsicament, fons bibliogràfiques, els blocs segon i tercer, dedicats a la família Surià i a la persona i negoci de Surià i Burgada, es basen en fonts arxivístiques. Per l'estudi biogràfic dels personatges hem tingut la sort de comptar amb la documentació privada de la família, actualment dipositada a un arxiu públic. Aquestes informacions es completen amb la recerca de protocols notarials. Quant a l'estudi del negoci de Surià i Burgada, la recerca ha estat centrada en totes aquelles entitats per les quals va treballar l'impressor. En aquest sentit hem analitzat albarans, rebuts, cartes i llibres de comptes d'aquestes entitats. Tot i això, de la gran majoria de la producció de llibres de Surià no ha deixat rastres documentals. Per tractar aquesta producció hem recorregut a l'anàlisi quantitatiu i temàtic de la producció de Surià i Burgada a partir dels exemplars conservats a biblioteques patrimonials catalanes i presents al seu catàleg col·lectiu. Com a conclusió podem dir què Surià presenta les característiques pròpies d'un impressor barceloní del seu període. Té una producció diversa enfocada a la venda local. És, per tant, una producció adaptada a la demanda social de la Barcelona del XVIII: gran quantitat d’obres populars, religioses, algunes obres per a professionals especialitzats com metges o advocats i una petita part dedicada a la literatura. A més, Surià va especialitzar-se en ser impressor titular de corporacions i entitats, una feina molt concreta que proporcionava prestigi i ingressos sostinguts durant llargs períodes de temps. Com a comerciant, a més, hem comprovat que també va tenir tractes amb el mercat americà. Aquest és, en definitiva, un estudi de cas. Constatem la necessitat de més estudis d'aquests tipus per conèixer a fons la llibreria i la impremta barcelonina del segle XVIII. Certament la manca de documentació és el principal problema, però creiem que amb fonts alternatives com ara els protocols notarials, encara queda molta feina per fer.
Note: Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, curs: 2015-2016, Tutor: Jesús Gascón
URI: http://hdl.handle.net/2445/108187
Appears in Collections:Màster - Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_L_impressor_Francesc_Suria_Burgada.pdf794.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons