Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108266
Title: El lèxic de l'alimentació en la documentació llatina de la Catalunya altmedieval
Author: Terol Amigó, Adelaida
Director: Gómez Rabal, Ana
Puig Rodríguez-Escalona, Mercè
Keywords: Lexicografia
Llatí medieval i modern
Lingüística històrica
Filologia llatina
Lexicography
Medieval and modern Latin language
Historical linguistics
Latin philology
Issue Date: 10-Nov-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral, emmarcada dins del projecte del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (UB–CSIC), té com a objecte d’estudi el lèxic referent a l’alimentació que es troba en la documentació llatina del territori lingüístic català dels segles IX-XII. Aquesta documentació conforma un corpus molt ampli (ms de 22.000 documents) i de tipologia molt diversa: donacions, vendes, contractes agraris, testaments, inventaris, judicis, convenis, juraments de fidelitat i judicials, actes de consagració d’esglèsies, etc.El buidatge d’aquestes fonts ha permès registrar 194 mots que denominen aliments o estris per a cuinar, servir, menjar o emmagatzemar aliments. Aquests mots es presenten, en el treball, dividits en dos grans blocs: “Aliments” i “Estris”. Pel que fa al primer apartat, s’han registrat termes que denominen genèricament el concepte d’aliment i beguda i, més específicament, termes referents a productes vegetals, que són cereals (i productes elaborats a partir de cereals, com farina, pans i dolços), hortalisses, llegums, fruits i fruites, així com mots que denominen animals i productes d’origen animal, espècies i condiments, guisats i begudes. Pel que fa al segon bloc, s’han recollit termes que designen, en sentit genèric, un conjunt determinat d’estris, així com termes especfics referents a estris de la bateria de cuina, estris de la llar de foc, plats i bols, copes i gerres, estris de la coberteria, estris varis d’elaboració i recipients d’emmagatzematge i transport. Les veus aplegades es presenten sistemàticament en entrades o fitxes que presenten una mateixa estructura i on es fa un estudi exhaustiu del mot, parant especial atenció en l’aspecte etimològic, semàntic, morfològic i evolutiu (dins del territori romànic). Essencialment, el lèxic recollit està format per mots pròpiament llatins, heretats d’etapes anteriors de la llengua, per s’hi registren també innovacions lèxiques (mots de nova creació o prèstecs d’altres llengües) i innovacions semàntiques (mots ja existents que incorporen un nou significat). D’entre els primers, cal destacar la freqüent aparició de catalanismes, més o menys llatinitzats. Així, la barreja constant del llatí i la llengua romànica incipient d’aquest territori forneix una font primordial per al coneixement del català en el seu període preliterari, oferint, en múltiples ocasions, la primera datació de mots que conformen el cabal lèxic d’aquesta llengua.
[eng] The present doctoral thesis has been developed in the framework of the project Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (UB–CSIC). It studies the lexicon related to food in the Latin documents coming from the Catalan linguistic territory between the 9th and the 12th centuries. This documentation consists of more than 22,000 documents of many kinds. From the thorough revision of these text files we have collected a total of 194 words designating different types of food, cutlery, kitchenware and other objects to serve and store food. These words are divided into two main parts: “Food” and “Tools”. In the first part we have registered terms referred to vegetal products, such as cereals (and its by-products like flour, bread and pastries), vegetables, legumes and fruits; terms related to animals and its by-products; species and condiments; cooked dishes and drinks. As for the second part, we have registered words that describe kitchenware, fireplace tools, dishes and bowls, cups and jars, cutlery and vessels for storing and transporting food. The collected terms are presented in a systematic way in structured entries where the word is studied in detail, in particular its etymology, semantics, morphology and evolution (in the Romance languages).Essentially, the lexicon we have studied contains mainly Latin words, inherited from previous stages of the language. However, there are also some lexical innovations (newly created words or loan words) and semantic innovations (preexisting words that take a new meaning). Among the former, it is important to remark the frequent Catalanisms, with different levels of latinization. Therefore, the constant mixture of Latin with the early Romance language in this territory represents a fundamental source of knowledge of the pre-literary Catalan. This has led us to provide the earliest datation of several words in this language.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108266
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATA_TESI.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons