Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108280
Title: Ripoll: menestrals i monjos en el marc feudal: segles XVI-XVIII
Author: Arévalo Viñas, Miriam
Director/Tutor: Casals, Àngel
Dantí i Riu, Jaume, 1956-
Keywords: Conflictes socials
Feudalisme
Història social
Economia
Ripoll (Catalunya)
Social conflict
Feudalism
Social history
Economics
Ripoll (Catalonia)
Issue Date: 22-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi estudia la lluita dels homes de la vila de Ripoll per a obtenir un consell de govern propi independent de l’abat des del segle XVI fins a l’any 1755. El govern polític i econòmic existent a la vila ripollesa al segle XV fou exactament igual que a la primera meitat del segle XVIII, sense cap evolució política, passant per sobre, inclòs, del mateix Decret de Nova Planta, convertint-se en un cas únic a tot el Principat. Per tant, aquesta tesi esdevé el millor exemple de pervivència i resistència de les estructures feudals a les acaballes de l’Antic Règim. L’estudi dels fets primer, per veure com fou l’evolució d’aquesta lluita entre els segles XIII-XVIII, i de l’economia i especialment de la societat moderna posteriorment, ens evidenciaran tres punts molt importants; el primer, que la lluita es desenvolupà tant per la via de dret com per la via de fet; el segon, que el fet que la vila de Ripoll fos de jurisdicció baronial no perjudicà ni el seu creixement demogràfic ni el seu creixement econòmic; i el tercer, que les xarxes familiars o clientelars foren fonamentals, tant per la lluita pel govern consolar i/o l’emancipació baronial, com per a l’impediment d’aquests objectius per part dels monjos, estenent-se els llaços d’aquestes xarxes arreu de Catalunya, impedint que la voluntat dels ripollesos pogués aconseguir-se abans de l’any 1755.
[eng] This thesis studies the fight of the men of Ripoll to obtain a council of government independent of the abbot since the 16th century until year 1755. The political and economic government existing in the town of Ripoll in the 15th century was exactly the same as at the first half of the 18th century, without any political evolution, passing over, included, of the same Decree of Nueva Planta, becoming a unique case in the Principality of Catalonia. Therefore, this thesis becomes the best example of survival and resistance of the feudal structures on the final stages of the Ancient Regime. The study about the facts first, to see how the evolution of this fight was among the centuries XIII-XVIII, and about the economy and especially of the modern society later, they will make us evident three very important points; the first, that the fight developed via law as well as via fact; the second, that the fact that Ripoll was of baronial jurisdiction did not prejudice either its demographic growth or its economic growth; and the third, that the family or clientelistic networks would be fundamental in this fight for the government to the town and/or to obtain the baronial emancipation, existing these networks all over Catalonia, preventing from the will of the inhabitants of Ripoll being able to be achieved before year 1755.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108280
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Moderna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAV_TESI.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.