Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108437
Title: Tradicions i transmissions iconogràfiques dels manuscrits de la Ribagorça entre els segles X – XII
Author: Swanson Hernández, Rebeca
Director: Guardia, Milagros
Mancho, Carles
Keywords: Història de l'art
Medievalisme
Biblioteques eclesiàstiques
Litúrgia
Manuscrits
Art history
Medievalism
Church libraries
Liturgics
Manuscripts
Issue Date: 28-Sep-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La diòcesi de la Ribagorça i en concret la seva seu, Roda d’Isàvena, han sigut des de inicis del segle XX un focus d’estudi important pels historiadors de l’art, atès que els seus bisbes són els promotors de significatius vestigis d’art monumental. Anàlogament, és una diòcesi intensament estudiada també des d’un punt de vista històric ja des del segle XVI. Tanmateix però, poc se sap en referència a la seva complexitat cultural. En conseqüència, la present recerca es planteja com una reconstrucció de la vida cultural de la diòcesi, i particularment de la biblioteca catedralícia de la seva seu, per tal de comprendre quines inquietuds existeixen darrera d’aquestes manifestacions artístiques, plantejant tanmateix, un millor coneixement dels diversos esdeveniments històrics succeïts entre els segles X i XII. Els arguments, desenvolupats de manera crítica i objectiva, ens situen davant d’una seu de l’edat mitjana que formava part d’una extensa xarxa cultural per on confluïen persones, idees, llibres, pràctiques litúrgiques i formes artístiques. Es demostra com l’intercanvi de coneixement és una de les característiques més determinants de la seu ribagorçana de Roda d’Isàvena. Així mateix, la present recerca ofereix per primera vegada un catàleg complert dels diferents manuscrits que van formar part la biblioteca catedralícia.
[eng] The diocese of Ribagorça and in particular its See, Roda d’Isàvena, has been a main research topic by art historians since the early twentieth century because its bishops were the promoters of significant preserved monumental art works. Similarly, and since the sixteenth century, the diocese has also been intensively studied from a historical point of view. However, little is known regarding its cultural complexity. Therefore, the following investigation is conceived as a reconstruction of the cultural life of the diocese, particularly of the See’s cathedral library, in order to understand the concerns behind the several artistic evidences, providing also, a better understanding for the various historical events occurred between the X and XII centuries. The in-depth research, developed in a critical and impartial way, reveals that the studied medieval See was part of an extensive cultural network where people, ideas, books, liturgical practices and art works were intimately intertwined. It is stated how the exchange of knowledge is one of the most significant features the See of Roda of Isábena. Additionally, a complete catalogue of the several manuscripts comprised within the cathedral library is also provided for the first time.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108437
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RSH_VOLUM_II.pdf10.37 MBAdobe PDFView/Open
RSH_VOLUM_I.pdf13.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons