Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108478
Title: Espais en construcció: viure, conviure i construir canvi. Aproximació a les persones i a les pràctiques econòmiques que desenvolupen en un model de vivenda comunitària en un entorn rural
Author: Bartolomé Llorens, Sílvia
Director: Beltran, Oriol
Keywords: Habitatges rurals
Comunitat
Ecologia humana
Migració interna
Navarra
Etnografia
Antropologia
Tesis de màster
Farmhouses
Community
Human ecology
Internal migration
Navarre
Ethnography
Anthropology
Masters theses
Issue Date: Sep-2016
Abstract: El present treball de recerca és una aproximació etnogràfica a un projecte de vivenda col·laborativa, o covivenda, que s'està desenvolupant a una població d'una zona rural de la Comunitat Foral de Navarra. El cas d'estudi s'emmarca en un fenomen de procés de migració de població urbana cap a zones rurals que encara avui pateixen les conseqüències de l'èxode demogràfic que es va produir a partir dels anys cinquanta. El grup de persones que conformen el projecte Arterra Bizimodu (ABM) està duent a terme pràctiques d'organització social i desenvolupant projectes en l'àmbit econòmic que es poden considerar com a processos que impliquen un cert grau d'innovació social i econòmica de la zona.
Note: Màster Oficial en Antropologia i Etnografia, Departament d'Antropologia, Facultat Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Director: Oriol Beltran Costa
URI: http://hdl.handle.net/2445/108478
Appears in Collections:Màster Oficial - Antropologia i Etnografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM Bartolome Llorens Silvia.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons