Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108514
Title: Evolució del territori de Les Corts des de l'època medieval fins a l'actualitat
Author: Brengaret i Framis, Antoni
Director/Tutor: Triadó, Joan-Ramon, 1948-
Keywords: Urbanisme
Arquitectura civil
Barcelona (Catalunya)
City planning
Public architecture
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 26-Jan-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi ha estat realitzada partint d'un treball de camp que ressegueix tots els indrets de l'antic poble de les Corts —avui districte de la ciutat de Barcelona— tot deixant constància del que havia estat i del que és en els moments actuals el barri. S’estudien les vessants urbanístiques, artístiques i testimonials al llarg de la seva història: des de la Torre Rodona —construïda al segle X— fins a l’actualitat. L'objectiu d'aquest treball d’investigació emana de la voluntat per deixar constància dels inicis que van configurar el naixement del poble de les Corts. Parteix de l’estudi de les masies disseminades per tot el pla —ubicades en gran part entre les rieres de Magòria i Blanca i el Torrent dels Morts—, fet que permet aprofundir en els seus orígens i la seva influència en el caràcter propi del veïnat (des de les famílies més senzilles a les més significatives). Passa, a més, per l’estudi exhaustiu d’altres indrets i edificis rellevants en el poble de les Corts. Des de casals o palauets ubicats en carrers que avui, desgraciadament, ja no hi són, a edificis religiosos, monestirs, espais culturals, centres assistencials, educatius i de lleure, i especialment, el gran conjunt d’indústries i tallers que es van instal·lar a les Corts. A banda dels continguts principals esmentats també es relacionen mobiliaris i estris necessaris utilitzats a finals del segle XIX i començament del segle XX com els existents en el museu del Monestir de Pedralbes i estudis d’entitats emblemàtiques de l’època com l'Institut frenopàtic Dolsa, la Presó de les Dones de les Corts, la Maternitat o els asils de Sant Rafael i Sant Joan de Déu, així com la parròquia de l’església del Remei de les Corts o centres culturals i de lleure rellevants. El seu estudi ha sigut possible gràcies a l’accés a fotografies antigues i actuals d’arxiu, així com als testimonis vivents de persones nascudes abans de l'any 1936 i que encara viuen al barri, a les quals donem les més sinceres gràcies per l'atenció en obrir les portes de casa seva i poder entrar en els arxius i col·leccions particulars de documents i altres referents que acrediten tota la documentació exposada. En conclusió, aquesta tesi pretén iniciar un estudi a fons de l’evolució del territori de les Corts mitjançant els testimonis orals així com investigacions d’arxiu que permetin aprofundir en l'urbanisme, l'arquitectura, el lleure, la cultura, els oficis i la indústria que han existit al poble de les Corts des de l’època medieval fins a l’actualitat.
[eng] This thesis has arisen from fieldwork intended to track all landmarks in the old village of les Corts, district of present-day Barcelona. Its aim to state what was, has been and is today’s neighbourhood. City planning, art and testimonies throughout the town’s history are studied. From 10th century Torre Rodona to present day. The aim of this research is to state the conditions of the birth of les Corts. It begins with the study of the spread-out masies, mainly located between Riera de Magòria and Riera Blanca and the Torrent dels Morts. This makes for an in-depth analysis of the town’s origins and the idiosyncrasies of its peoples and families. This investigation also analyses other significant locations and landmarks such as cultural centres and small palaces located in streets now sadly gone, as well as hospices and religious, educational and leisure institutions. Special attention is put on industries and workshops that set up in town. In addition to the aforementioned, this investigation features analyses of furniture and tools used between the end of the 19th century and the beginning of the 20th, such as the ones stored in the Monestir de Pedralbes museum, as well as studies of other significant institutions of that time such as the Dolsa asylum, the women’s prison, the Maternitat hospital, the Sant Rafael and Sant Joan de Déu shelters, as well as the Remei parish and other important leisure and cultural centres. This research has been made possible through access to old archive photographs as well as to living testimonials of people still living in the neighbourhood who were born before 1936. To all of them we sincerely thank for opening the doors to their homes and letting us access their archives and files, which credit all the research. All in all, this thesis aims to start an in-depth study of the evolution of the land in les Corts through oral testimonies, as well as archive research that will help broaden knowledge on city planning, architecture, leisure, culture, craftsmanship and industry that have existed in les Corts from medieval times until present day.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108514
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABiF_VOLUM I_TESI.pdf75.21 MBAdobe PDFView/Open
ABiF_VOLUM II_ANNEX.pdf58.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.