Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108844
Title: Beneficis de la revascularització percutània de les oclusions coronàries totals cròniques en pacients amb fracció d'ejecció ventricular esquerra reduïda
Author: Cardona Ollé, Montserrat
Director: Martín Yuste, Victoria
Sabaté Tenas, Manuel
Keywords: Cardiologia
Ciències de la salut
Cardiology
Medical sciences
Issue Date: 19-Dec-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI Manquen estudis dirigits a la valoració dels beneficis de la recanalització percutània de les OTC en casos amb FEVE deprimida (FEVE < 55%). Es volen definir les característiques d´una cohort de pacients amb FEVE deprimida de forma moderada o severa (FEVE ≤ 40%) i portadors d´una o més OTC, diagnosticats en un centre de referència per procediments d´intervencionisme coronari percutani i pel maneig de la insuficiència cardíaca. Es vol analitzar també si en aquesta població de pacients amb insuficiencia cardíaca crònica i FEVE reduïda, el procediment percutani de recanalització d´OTC és segur i si aporta una millora en la FEVE estudiada mitjançant RMC, en els símptomes d´insuficiència cardíaca i en altres marcadors de pronòstic. HIPÒTESIS D’ESTUDI Aquest estudi té dues hipòtesis: 1. En pacients portadors d´OTC, amb FEVE moderada o severament deprimida (FEVE ≤ 40%) i amb viabilitat i/o isquèmia demostrada mitjançant RMC en un mínim de dos segments miocardics contigus del territori depenent de l´artèria oclosa, la recanalització exitosa d´aquestes lesions s´associa a un augment de la FEVE igual o major al 10% (≥10 punts) als 6 mesos de seguiment. 2. En pacients portadors d´OTC, amb FEVE moderada o severament deprimida (FEVE ≤ 40%) i amb viabilitat i/o isquèmia demostrada mitjançant RMC en un mínim de dos segments miocardics contigus del territori depenent de l´artèria oclosa, la recanalització exitosa d´aquestes lesions s´associa a una millora de l´angina, de la classe funcional per dispnea, a una disminució dels nivells plasmàtics de Brain Natriuretic Peptide (BNP) i a un augment significatiu en els metres caminats en el test de la marxa dels sis minuts (TM6M) , als 6 mesos de seguiment. OBJECTIUS 1. Definir les característiques basals d´una cohort de pacients amb FEVE moderada o severament deprimida (FEVE ≤ 40%) i portadors d´almenys una OTC i descriure en aquesta població la incidència d´ECAM (mort, IAM i CRM) durant un seguiment mínim de 12 mesos. 2. Analitzar els canvis en la isquèmia induïble, els volums ventriculars, la FEVE, i la contractilitat segmentària mitjançant la tècnica de RMC passats 6 mesos de la recanalització exitosa d´una o més OTC en el subgrup de casos seleccionats en base a la presència de viabilitat i/o isquèmia miocàrdica en almenys dos segments miocàrdcs contigus del territori depenent de l´artèria oclosa. 3. Determinar si la recanalització exitosa d´una o més OTC modifica la capacitat funcional (valorada de forma subjectiva mitjançant l´escala de la NYHA i de forma objectiva amb els metres caminats en el TM6M) i si es troba associada a una disminució dels nivells plasmàtics de BNP als 6 mesos de seguiment. 4. Valorar la seguretat del procediment percutani mitjançant l´anàlisi dels ECAM intrahospitalaris (mort, IAMEST i necessitat de revascularització repetida urgent) i l´efectivitat clínica als 12 mesos de seguiment amb la valoració de la incidència de la variable combinada mort, IAM i necessitat de CRM.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108844
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MCO_TESI.pdf6.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.