Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109089
Title: Un marc teòric I pràctic per a un enfocament competencial en la Formació professional
Author: Via Giménez, Antònia
Keywords: Formació professional
Avaluació educativa
Competències transversals
Occupational training
Educational evaluation
Generic competences
Issue Date: Feb-2017
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Series/Report no: Docència i Metodologia Docent; 18
Abstract: [cat] En aquest treball s’analitzen les dificultats existents per fer efectiva la implantació d’un enfocament competencial en la Formació Professional i es proposen diferents marcs teòrics que fonamentin la intervenció docent, des de la perspectiva de la competència reflexiva identificada per Rauner. Els resultats d’aprenentatge dels currículums LOE són identificats com les competències que ha d’adquirir l’alumnat en el centre docent i els criteris d’avaluació curriculars com el contingut del resultat d’aprenentatge, expressats com a coneixements o com a competències. Els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació són interpretats mitjançant les aportacions de la “cultura de qualitat”, les aproximacions de Miller a la formació de competències laborals, les Capacitats clau dels currículums LOGSE i el Model de Ciència Escolar. Igualment, la Teoria de l’Activitat de l’Aprenentatge i les nocions de l’Avaluació Formadora de Jorba et al. (1995) fonamenten les atribucions de les activitats d’aula i el rol de l’avaluació en el conjunt del procés d’ensenyament-aprenentatge. Amb això es presenta i s’exemplifica un marc teòric i pràctic en el qual el professorat i l’alumnat s’apropia dels resultats d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació entesos com a objectius d’aprenentatge. I en coherència, les activitats a l’aula es presenten com a escenaris on els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació curriculars o contextualitzats poden ser activitats i qualificats, establint-se un sistema de qualificacions l’arquitectura del qual té el criteri d’avaluació com a element primari de qualificació.
[eng] In this essay the difficulties for effective implementation of approach by competences in Vocational Education are analyzed and different theoretical frameworks are proposed to substantiate teaching practice from explanatory competence suggested by Rauner. Learning outcomes from LOE curriculum are identified as competences to be acquired by the student at school and curricular assessment criteria as the content of learning outcomes, being expressed as knowledge and competences. Learning outcomes and assessment criteria are interpreted through contributions from “quality culture”, Miller’s approaches to professional skills training, Key capabilities from LOGSE curriculum and School Science Model. In de same way, the attribution of classroom activity and the role of evaluation in learning process are based on Theory of Learning Activity and notions from Formative Evaluation of Jorba et al. (1995). For that a theoretical and practical framework is proposed and exemplified in which teachers and students are representing themselves learning outcomes and assessment criteria, both understood as learning aims. And consistently, school activities become situations where learning outcomes and assessment criteria can be activated and qualified; establishing a system of qualifications whose architecture has the assessment criteria as primary element of qualification.
URI: http://hdl.handle.net/2445/109089
ISBN: 978-84-617-9246-7
Appears in Collections:Docència i Metodologia Docent IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marc_Competencial_Formacio_Professional.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons