Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110144
Title: La rosa del Nil. Transformat les dificultats en possibilitats
Author: Beas Carrasco, Verònica
Director: Marzo Guarinos, Ángel
Keywords: Educació social
Històries de vida
Resiliència (Tret de la personalitat)
Ceguesa
Treballs de fi de grau
Social education
Narrative inquiry (Research method)
Resilience (Personality trait)
Blindness
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: El present treball pretén donar a conèixer el relat de la història de vida de la Georgina Navarro Ruiz, una jove que presenta ceguesa congènita. Alhora, es pretén identificar si existeix un procés resilient per part de la mateixa protagonista, així com prendre consciència de la importància d‟aquest procés. És per això, que en l‟elaboració del corpus teòric es reflecteixen tots aquells aspectes que tenen a veure amb la temàtica de la diversitat funcional visual, el procés de resiliència i els seus elements, així com aportacions envers la relació educativa, sense la qual no hagués estat possible la realització de la present investigació. Així doncs, s‟utilitza la metodologia qualitativa, per tal de donar resposta als interrogants i objectius plantejats; essent les tècniques principalment emprades l‟entrevista personalitzada i l‟observació participativa, possibilitant objectivitat en el seu anàlisi i els resultats obtinguts.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Angel Marzo
URI: http://hdl.handle.net/2445/110144
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Verònica_Beas_Carrasco.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons