Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110148
Title: Aportacions de l’Escoltisme a l’Educació Social: Una experiència de treball conjunt
Author: Mata Ruiz, Javier
Director: Valls, Rosa
Ruiz, Laura
Keywords: Educació social
Escoltisme
Educacio i lleure
Atenció a la infància i a l'adolescència
Treballs de fi de grau
Social education
Boy Scouts
Child welfare
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] L’escoltisme és un moviment educatiu que s’ha constituït com un pilar fonamental de l’educació en el lleure. Com a tal, s’ha convertit en un suport de l’Educació Social a l’hora de treballar amb la infància i adolescència desemparada. Aquest document presenta un estudi de cas que té la finalitat d’analitzar les aportacions que fa l’Escoltisme a l’Educació Social estudiant el treball educatiu conjunt fet entre un Centre Residencial d’Acció Educativa i un Agrupament Escolta. Per recopilar la informació s’han realitzat entrevistes als educadors i monitors de lleure. A més, s’ha dut a terme un grup de discussió entre els educands protagonistes de l’experiència. Les conclusions que han sorgit arran de l’estudi mostren els beneficis obtinguts amb l’experiència, els vincles afectius establerts durant el procés i la importància de tenir en compte l’educació en el lleure com a àmbit de l’Educació Social.
[spa] El Escultismo es un movimiento educativo que se ha constituido como un pilar fundamental en la educación en el ocio. Como tal, se ha convertido en un soporte de la Educación Social a la hora de trabajar con la infancia y adolescencia desamparada. Este documento presenta un estudio de caso que tiene la finalidad de anlizar las aportaciones que realiza el Escultismo a la Educación Socail, estudiando el trabajo educativo conjunto hecho entre un Centro Residencial de Acción Educativa y un Grupo Scout. Para recopilar la información se han realizado entrevistas a educadores y monitor. Además, se ha llevado a cabo un grupo de discusión entre los educandos protagonistas de la experiencia. Las conclusiones que han surgido a raíz del estudio muestran los beneficios obtenidos con la experiencia, los vínculos afectivos establecidos durante el proceso y la importancia de tener en cuenta la educación en el ocio como ámbito de la Educación Social.
[eng] The Scouting is an educational movement which has been constituted as a fundamental pillar in the education and leisure. It has become a Social Education basis when working with the helpless childhood and adolescence. This document presents a case study which aim is to analyse the contributions made to the Social Education of the Scouting, providing knowledge drawn from the educational work between a Residential Centre of Educational Action and a Scout Group. In order to gather the information, several interviews have been done to educators and teachers. Additionally, it has been performed a discussion group between the principal actors of this experience. The conclusions issued from the study show a collection of benefits got from the experience, emotional bonds established during the process and the importance of taking into account the Education within the leisure as a field of the Social Education.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutores: Rosa Valls i Laura Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/110148
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Javier_Mata_Ruiz.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons