Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110152
Title: Dret a decidir sobre la pròpia vida i mort digna
Author: Pagès Orella, Anna
Director: Ruiz Bueno, Antonio, 1958-
Keywords: Educació social
Eutanàsia
Suïcidi assistit
Dret a la mort
Treballs de fi de grau
Social education
Euthanasia
Assisted suicide
Right to die
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] En el present treball es tractarà el debat sobre l’eutanàsia, que està marcat pels esdeveniments del segle XX que van protagonitzar els nazis, amb l’objectiu de l’eliminació en massa d’aquelles persones que l’Estat considerava com a no desitjades. Al llarg de la història del pensament hi ha diferents filòsofs que es troben a favor de deixar que la vida acabi de forma natural o pel contrari aquells pensadors que creuen que la vida ha d’acabar quan aquesta provoca un patiment insuportable. Actualment, el debat sobre el suïcidi assistit, eutanàsia i dret a morir dignament, torna a estar obert. Els avenços científics en medicina han permès allargar l’esperança de vida de la població, però no sempre és possible mantenir-la amb una mínima qualitat de vida digna. Aquesta investigació té com a principal objectiu “Conèixer la percepció que es té sobre el dret a decidir la vida i la mort digna”, aquest objectiu s’ha assolit mitjançant enquestes i entrevistes. Les enquestes han estat dutes a terme a la població en general i les entrevistes a un professional en el camp de la psiquiatria i a una noia que pateix una malaltia irreversible. A l’utilitzar dos tipus de mètodes, també s’han emprat dos tipus de metodologies: la quantitativa i la qualitativa. A partir de les entrevistes i les enquestes s’han obtingut uns resultats que mostren com la gran majoria de la població es troba en un posicionament favorable al dret a decidir la mort digna. Aquest anàlisi s’ha mirat principalment des de tres perspectives: l’edat, la religió i la ideologia política.
[spa] En el presente trabajo se tratará el debate sobre la eutanasia, que está marcado por los acontecimientos del siglo XX que fueron protagonizados por los nazis, con el objetivo de la eliminación en masa de aquellas personas que el Estado consideraba como no deseadas. A lo largo de la historia del pensamiento, hay diferentes filósofos que se encuentran a favor de dejar que la vida termine de forma natural o por el contrario aquellos pensadores que creen que la vida debe terminar cuando esta provoca un sufrimiento insoportable. Actualmente, el debate sobre el suicidio asistido, eutanasia y derecho a morir dignamente, vuelve a estar abierto. Los avances en medicina han permitido alargar la esperanza de vida de la población, pero no siempre es posible mantenerla con una mínima calidad de vida digna. Esta investigación tiene como principal objetivo “Conocer la percepción que se tiene sobre el derecho a decidir la vida y la muerte digna”, este objetivo se ha conseguido mediante encuestas y entrevistas. Las encuestas han estado llevadas a cabo en la población general y las entrevistas a un profesional en el campo de la psiquiatría y a una chica que padece una enfermedad irreversible. Al haber usado dos tipos de métodos, también se ha utilizado dos tipos de metodología: la cuantitativa y la cualitativa. A raíz de las entrevistas y las encuestas se han obtenido unos resultados que muestran como la gran mayoría de la población se encuentra en un posicionamiento favorable al derecho a decidir la muerte digna. Este análisis se ha observado principalmente desde tres perspectivas: la edad, la religión i la ideología política.
[eng] In this paper we will deal with the debate of euthanasia, which is marked by the events of the 20th century featured by the Nazis, with the aim of mass culling people who the State considered as undesirable. Throughout the History of Thought there are different philosophers who are in favour of letting life end naturally, or on the contrary those thinkers who believe that life should end when this causes an unbearable suffering. Currently, the debate about assisted suicide, euthanasia and the right to die with dignity is open once again. Scientific advances in the medicine field have allowed to extend the life expectancy of the population, but it is not always possible to keep it with a decent minimum of living standard. This research has as its main objective getting to "Know the perception on the right to decide about life and dignified death", this goal has been achieved through surveys and interviews. Surveys have been carried out in the general population, and interviews have been carried out with a professional on the field of psychiatry and with a girl who suffers an irreversible disease. As we have used two kinds of methods, we have also used two types of methodologies, quantitative and qualitative ones. Results, based on interviews and surveys, show how the vast majority of the population is in a favourable position towards the right to choose a dignified death. This analysis was considered mainly from three perspectives: age, religion and political ideology.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Antonio Ruiz Bueno
URI: http://hdl.handle.net/2445/110152
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Anna_Pages.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons