Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110174
Title: Model no lineal del focus d'atenció durant l'exercici: criteris pel disseny d'estratègies cognitives
Author: Garcia Retortillo, Sergi
Director: Balagué Serre, Natàlia
Keywords: Atenció
Exercici
Attention
Exercise
Issue Date: 20-Jun-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El focus d’atenció durant l’exercici s’ha vingut estudiant durant els darrers anys com a estratègia cognitiva però el seu impacte sobre el rendiment, així com els mecanismes que expliquen el seu efecte ergogènic són encara motiu de controvèrsia. La literatura científica d’aquest camp distingeix principalment 4 categories de pensament: pensaments externs i interns relacionats amb la tasca (TRT-E, TRT-I) i pensaments externs i interns no relacionats amb la tasca (TUT-E, TUT-I; Schomer, 1986). Balagué, Hristovski, Aragonés, i Tenenbaum (2012) van evidenciar que el focus d’atenció no podia considerar-se simplement com una conseqüència de l’activitat volitiva, i van desvetllar un efecte no proporcional del temps d’esforç sobre la dinàmica de pensaments durant un exercici realitzat en cinta rodant fins l’exhauriment. Com a conseqüència d’aquests resultats els autors van proposar un model no lineal del focus d’atenció, que estableix 3 fases de pensament durant l’esforç imposant TUT: una fase inicial estable de TUT, seguida per una fase metaestable (canvis espontanis de TUT a TRT) i finalment, una fase estable de TRT prop de l’exhauriment. Per testar la consistència d’aquest model i aprofundir en la comprensió del rol del focus d’atenció durant l’exercici, els objectius d’aquesta tesi doctoral són: a) testar el model no lineal del focus d’atenció sota diferents protocols d’exercici i de recollida de dades, en diversos tipus de població, b) analitzar la dinàmica del contingut de pensaments, no només respecte a la relació del pensament amb la tasca (TUT/TRT), sinó també respecte a la direcció del seu contingut (intern/extern), i c) establir criteris per a dissenyar estratègies cognitives adequades. Els resultats dels 3 estudis portats a terme van mostrar que es troben les mateixes fases de pensament establertes pel model no lineal del focus d’atenció independentment de la tipologia d’exercici, protocol de recollida de dades, nivell d’entrenament i gènere. Tant la dimensió relació amb la tasca (TUT o TRT) com la direcció (interna o externa) del contingut de pensaments van canviar de forma involuntària en funció de l’esforç acumulat, esdevenint cada cop més associats (TRT) i interns (TRT-I). A l’hora de dissenyar estratègies cognitives, cal tenir en compte que tant els pensaments relacionats com no relacionats amb la tasca poden ser efectius, tot depèn del seu perfil d’estabilitat en cada fase d’esforç. Mentre que a intensitats moderades tant els TUT com els TRT poden ser estables, prop de l’exhauriment només són estables els TRT. Per tant, qualsevol intent de mantenir TUT prop de l’exhauriment podria ser cognitivament exigent i limitar el rendiment.
[eng] Attention focus during exercise has been studied during last decades as a cognitive strategy, but the mechanisms underlying its ergogenic effect are still unknown. Growing literature centred around 4 categories of thoughts: external and internal task- related thoughts (TRT-E, TRT-I), and external and internal task-unrelated thoughts (TUT-E, TUT-I; Schomer, 1986). Balagué, Hristovski, Aragonés, and Tenenbaum (2012) showed that attention focus cannot be merely volitional and revealed a non- proportional effect of effort accumulation on thought dynamics, during a constant running until exhaustion. As a result the authors proposed a nonlinear model of attention focus which establishes 3 thought phases while imposing TUT: an initial TUT stable phase, followed by a metastable phase (switches between TUT and TRT), and a stable TRT phase near volitional exhaustion. To contribute to the understanding of the role of attention focus during exercise, the purposes of this thesis are: a) to test the nonlinear model of attention focus under different exercises and data collection methods in different populations, b) to analyse task-relatedness (TUT/TRT) and direction (external/internal) of thought content dynamics, and c) to establish criteria to optimize cognitive strategies. Results of the 3 studies within this thesis showed the same thought phases, regardless of the exercise type, data collection method, gender, and fitness level. Both task-relatedness (TUT, TRT) and direction (external, internal) of thought contents involuntarily changed over accumulated effort and became associative (TRT) and internal (TRT-I). In order to optimize cognitive strategies interventions, practitioners and performers should take into account that both task-related and task-unrelated thoughts can be effective depending on their stability profile. While during low and moderate intensities TUT and TRT are stable, approaching volitional exhaustion TRT is the only stable thought category. Therefore any attempt to keep the focus on thoughts that become predominantly unstable near exhaustion (i.e., TUT), can be cognitively taxing and limit performance.
URI: http://hdl.handle.net/2445/110174
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SGR_TESI.pdf6.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.